PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Orde van dienst voor de avonddienst op zondag 1 september 2019 om 18.30 uur in de Petruskerk Orde van dienst voor de avonddienst op zondag 1 september 2019 om 18.30 uur in de Petruskerk
Orde van dienst voor de avonddienst op zondag 1 september 2019 om 18.30 uur in de Petruskerk
Voorganger:                Ds. A. Markus

Organist:                     Kees Bruggeman

Koster:                         Jan VroedsteijnOrde van dienst:

Welkom en mededelingen
Psalm 84: 1 en 2
Stil gebed, Bemoediging en Groet
Psalm 34: 1 en 5 NB
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 25: 14-30
Psalm 119: 14 en 66 NB
Verkondiging
OTH 282 (2x) 
Geloofsbelijdenis
Psalm 95: 2 en 3
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbede
Gezang 426 
Zegen

Liedteksten:

Psalm 34: 1 en 5 NB
1   Ik loof den Heer altijd.
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
Ja, ik beroem mij op den Heer
en prijs zijn hoog beleid.
Gods kleinen horen mij
en zij verheugen zich tezaam.
Verheft met mij des Heren naam,
zegent dien en weest blij.

 
5   Komt kindren, hoort mij aan.
Wie vindt een leven lang en goed?
Hij die Gods wil met vreugde doet
en in zijn dienst wil staan.
Weerhoud uw tong van kwaad
zodat gij niemand schade doet.
Wij van het kwade en doe goed,
sticht vrede metterdaad.

 
Psalm 119: 14 en 66 NB
14   Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.
Vestig mijn aandacht op de recht wegen.
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

 
66   Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

 
OTH 282 (2x) 
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

 
Gezang 426 
1   Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

 
2   Als een vogel, die zijn tere
jongen met de vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here
zijn beschuttende-arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,
ja, van voor ik ’t licht nog zag,
ben ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

 
 In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,
dat zal dood nog duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

 
4   Wat mijn ogen ooit ontwaarden
droeg het merk van Gods beleid;
Hij heeft hemel, zee en aarde
om mijn bestwil toebereid.
Dieren, kruiden uitgelezen,
alle vrucht aan struik en boom,
bronnen, vissen in de stroom,
overal is ’t goed te wezen.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

 
5   Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.