PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
13e Gezamenlijke communicatiebericht (eind augustus 2018) 13e Gezamenlijke communicatiebericht (eind augustus 2018)

Aan de leden van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Lutherse Gemeente.
Samen optrekken
In het vorige bericht hebben we gemeld dat de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente hebben aangegeven, dat ze in grote lijnen positief zijn over het visiedocument. We zijn dankbaar dat ook de Evangelisch-Lutherse Gemeente nu positief op het visiedocument heeft gereageerd en de deelname aan de stuurgroep voor de vorming van een Protestantse Gemeente Woerden heeft hervat.
Het visiedocument “Het wenkend perspectief” zal op basis van de ontvangen reacties worden bijgesteld. De stuurgroep hoopt het aangepaste visiedocument na deze zomer aan te kunnen bieden. Voor een nadere toelichting zie ook het voorgaande bericht.

Aanpak vervolgtraject
Het plan voor het vervolgtraject vorming PGW (fase II) is recent door de stuurgroep aan de kerkenraden aangeboden. Hierin is aangegeven welke onderwerpen er in de komende periode door enkele kleine werkgroepen worden uitgewerkt. Gemeenteleden kunnen benaderd worden om een bijdrage te leveren aan die uitwerkingen.
De uitwerkingen betreffen bijvoorbeeld de structuur van een nieuwe kerkelijke organisatie, waaronder één diaconie en één college van kerkrentmeesters. Andere vragen zijn bijvoorbeeld de wijze waarop we invulling willen geven aan onze missionaire opdracht en de positie van het Baken. 
 
Planning
Het is de bedoeling dat deze uitwerkingen in het komend halfjaar (of al eerder) gereed zijn. De stuurgroep hoopt dat vóór de zomer van 2019 de kerkenraden hiermee een principe-besluit tot de vereniging van onze kerken kunnen nemen. Voor een samengaan van onze kerken geldt een officieel traject waarin de kerkenraden zich moeten uitspreken en de gemeente wordt gehoord. Een definitief besluit tot de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden zou dan in 2020 kunnen volgen. Daarmee wordt dan een logisch vervolg gegeven aan de stappen die in de voorgaande jaren al zijn gezet.
 
Zie voor de beschikbare documenten over de vorming Protestantse Gemeente Woerden, de voortgang en eerdere communicatieberichten www.pknwoerden.nl
We willen u vragen om de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden ook in uw gebeden te gedenken.
 
Namens de stuurgroep vorming PGW, Jaap Verweij (06-50419211)

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.