PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
13e Gezamenlijke communicatiebericht (eind augustus 2018) 13e Gezamenlijke communicatiebericht (eind augustus 2018)
Aan de leden van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Lutherse Gemeente.
Samen optrekken
In het vorige bericht hebben we gemeld dat de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente hebben aangegeven, dat ze in grote lijnen positief zijn over het visiedocument. We zijn dankbaar dat ook de Evangelisch-Lutherse Gemeente nu positief op het visiedocument heeft gereageerd en de deelname aan de stuurgroep voor de vorming van een Protestantse Gemeente Woerden heeft hervat.
Het visiedocument “Het wenkend perspectief” zal op basis van de ontvangen reacties worden bijgesteld. De stuurgroep hoopt het aangepaste visiedocument na deze zomer aan te kunnen bieden. Voor een nadere toelichting zie ook het voorgaande bericht.

Aanpak vervolgtraject
Het plan voor het vervolgtraject vorming PGW (fase II) is recent door de stuurgroep aan de kerkenraden aangeboden. Hierin is aangegeven welke onderwerpen er in de komende periode door enkele kleine werkgroepen worden uitgewerkt. Gemeenteleden kunnen benaderd worden om een bijdrage te leveren aan die uitwerkingen.
De uitwerkingen betreffen bijvoorbeeld de structuur van een nieuwe kerkelijke organisatie, waaronder één diaconie en één college van kerkrentmeesters. Andere vragen zijn bijvoorbeeld de wijze waarop we invulling willen geven aan onze missionaire opdracht en de positie van het Baken. 
 
Planning
Het is de bedoeling dat deze uitwerkingen in het komend halfjaar (of al eerder) gereed zijn. De stuurgroep hoopt dat vóór de zomer van 2019 de kerkenraden hiermee een principe-besluit tot de vereniging van onze kerken kunnen nemen. Voor een samengaan van onze kerken geldt een officieel traject waarin de kerkenraden zich moeten uitspreken en de gemeente wordt gehoord. Een definitief besluit tot de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden zou dan in 2020 kunnen volgen. Daarmee wordt dan een logisch vervolg gegeven aan de stappen die in de voorgaande jaren al zijn gezet.
 
Zie voor de beschikbare documenten over de vorming Protestantse Gemeente Woerden, de voortgang en eerdere communicatieberichten www.pknwoerden.nl
We willen u vragen om de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden ook in uw gebeden te gedenken.
 
Namens de stuurgroep vorming PGW, Jaap Verweij (06-50419211)
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE ROUWSLUIER AFGENOMEN
En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen …

Jesaja 25:7-8a

Steeds weer schildert Jesaja het komende Koninkrijk in schitterende kleuren. Zo ook in Jesaja 25. Een visioen van een feestmaal dat zal worden aangericht op de berg Sion voor alle volken. In Gods Naam mag Jesaja verkondigen dat de smaad van Zijn volk Israël weggenomen zal zijn van de hele aarde en dat de mensen bevrijd zullen worden uit hun rouwsituatie. Want God zal de dood verslinden. En dat voor altijd en eeuwig. Je kunt van zo’n belofte erg blij worden. Maar onze reactie zou ook een andere kunnen zijn. Want: hoeveel eeuwen is het al niet geleden dat dit gezegd werd? En wat is er veranderd? Wat heb ik eraan als er thuis niemand meer op mij wacht …
Verdriet, eenzaamheid, angst en pijn zijn nog geen voltooid verleden tijd, ook niet voor de gelovigen. De feestgangers komen met betraande ogen aan op de berg Sion. De HEERE wacht hen daar op als de grote Gastheer. Als Hij dan de sluier wegneemt, wordt het betraande gezicht zichtbaar. Maar met een oneindig teer gebaar, zoals een 

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.