PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Orde van dienst voor de ochtenddienst op 19 januari 2020 om 09.30u in de Maranathakerk Orde van dienst voor de ochtenddienst op 19 januari 2020 om 09.30u in de Maranathakerk
Orde van dienst voor de ochtenddienst op 19 januari 2020 om 09.30u in de Maranathakerk
Voorganger:      Ds. G.C. Vreugdenhil
Organist:            Nico van der Kooij
Koster:                             Leen van der Have

Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 95: 1 en 4
Stil gebed, bemoediging en groet
Openingstekst
Psalm 100 (Spaans)
Gebod van God
Lied 385: 1, 2 en 3 (OTH)
Gebed om verlichting van de Heilige Geest
Schriftlezing: Hand. 11: 19-25; 13: 1-4; 14: 21-28
Psalm 67: 2
Kindermoment
Kinderlied: Cumpleaños feliz
              Preek    De terugkeer
Psalm 145: 2 en 5 NB
              Getuigenis Antonie en Cora Treuren
              Groeten uit Colombia
              Toespraak namens de GZB

Gezang 44: 1, 2 en 3
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbede
Psalm 108: 1
Zegen

Liedteksten:
Psalm 95: 1 en 4
1   Komt, laat ons samen Isrels Heer’,
den rotssteen van ons heil, met eer,
met Godgewijden zang ontmoeten!
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht
met een verheven lofgedicht
en blijde psalmen juichend groeten!

4   Want Hij is onze God, en wij
zijn ’t volk van Zijne heerschappij,
de schapen, die Zijn hand wil weiden.
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
gelooft Zijn heil- en troostrijk woord,
verhardt u niet, maar laat u leiden.

Psalm 100 Spaans
Refrein: (allen)
Cantad alegres a Dios,
habitantes de toda la tierra.
Servidle con alegría.
Servidle con alegría.
Venid ante su presencia con regocijo.


(v) Reconoced que Jehová es Dios.
(m) Reconoced que Jehová es Dios.
(v) El nos hizo y no nosotros.
(m) El nos hizo y no nosotros.
(a) Pueblo suyo somos  y ovejas de su prado.

Refrein

(v) Entrad por sus puertas con gratitud.
(m) Entrad por sus puertas con gratitud.
(v) Por sus atrios con alabanza.
(m) Por sus atrios con alabanza.
(a) A-lâ-badle y bendecid su nombre.

Refrein

(m) Porque Jehová es bueno.
(v) Porque Jehová es bueno
(m) Para siempre es su misericordia.
(v) Para siempre es su misericordia.
(a) Y sû verdad por todas las naciones.

Refrein


Lied 385: 1, 2 en 3 (OTH)
1   Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

2   Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

3   Maak ons tot een zegening
voor de volken, een zegening
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

Psalm 67: 2
2
   De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te Zaâm!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over Uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hunne zaak beslechten
in rechtmatigheid,
volken op deez’ aarde,
die Uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Kinderlied
Cumpleaños feliz 
te deseamos a ti 
que dios te bendiga
y te haga feliz!

Psalm 145: 2 en 5 NB
 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wondren die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen.

5   Zie, aller ogen zijn op U gericht,
HEER, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de HEER in al zijn wegen,
in al zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

Gezang 44: 1, 2 en 3
1   Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2   Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3   Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Psalm 108: 1
1   Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot Uw dienst en lof bereid;
‘k zal zingen voor den Opperheer,
‘k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit’.
‘k Zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.