PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Zondagavond 13 januari in de Petruskerk, PKN-dienst, 18:30  Zondagavond 13 januari in de Petruskerk, PKN-dienst, 18:30 


Orde van dienst

NLB 263

Stil gebed, Onze hulp, Groet (beantwoord door gezongen ‘amen’)

Ps. 78: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

NLB 903: 1

Gebed

Inleiding

Jesaja 41: 8-13

Ps. 147: 1 en 7

Romeinen 3: 21-26

NLB 911: 1, 2 en 3

Preek

Gz. 470 (Liedboek 1973)

1 Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mij God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

2 Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,
gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest,
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.

3 Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.


4 Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot!


Collecte

Gebeden

Slotlied: NLB 801: 1, 2, 3, 7 en 8

————————————————————————————————— 


De Dordtse Leerregels
Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat de synode van Dordrecht gehouden werd, van 13 november 1618, tot 9 mei 1619. Op die laatste datum althans, verlieten de vele buitenlandse afgevaardigden de synode; de Nederlanders gingen nog enkele weken door. De synode stelde de zogenaamde Dordtse Leerregels vast om zo met een aantal duidelijke uitspraken het conflict met de Remonstranten over de uitverkiezing te beslechten. Deze Leerregels behoren tot de belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland, al zijn ze bij velen in de vergetelheid geraakt. In deze dienst gaan we na wat de Leerregels beoogden en hoe ze ook vandaag in geloof en leven tot steun kunnen zijn.
De Leerregels zijn zo opgesteld, dat in elk hoofdstuk steeds eerst het geloof in positieve zin wordt omschreven: wat geloven wij; vervolgens wordt concreet aangegeven welke geloofsvoorstellingen verworpen worden. In een aantal gevallen roept de tekst een bepaalde herkenning op, soms goedkeuring, soms afkeuring. In andere gevallen blijft elke herkenning uit: waar gaat dit over?
Hieronder volgen enkele teksten uit de Leerregels. Op enkele ga ik in de preek in.Het eerste hoofdstuk van de leer: de goddelijke verkiezing en verwerping
Artikel 1 Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek en de eeuwige dood verdiend hebben, zou God niemand onrecht gedaan hebben als Hij het hele menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde veroordelen, volgens deze uitspraken van de apostel: De gehele wereld is voor God veroordelenswaard. Zij hebben allen gezondigd en zijn verhinderd te komen tot de heerlijkheid Gods (Rom. 3:19,23). En: Het loon van de zonde is de dood (Rom. 6:23).
Artikel 2 Maar hierin is de liefde van God geopenbaard, dat Hij zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe (1 Joh. 4:9; Joh. 3:16).
Artikel 3 En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God in zijn goedertierenheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. Door hun dienst worden de mensen geroepen tot bekering en het geloof in Christus, de Gekruisigde. Want hoe zullen zij in Hem geloven, van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder prediker? En hoe zullen zij prediken tenzij ze gezonden worden (Rom. 10:14-15)? (…)
Artikel 6 Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt en anderen niet, komt voort uit zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn Hem van eeuwigheid bekend (Hand. 15:18), en Hij doet alle dingen naar de raad van zijn wil (Ef. 1:11). Volgens dit besluit vermurwt en buigt Hij genadig de harten van de uitverkorenen – hoewel zij hard zijn – om te geloven. Maar degenen die niet verkoren zijn, laat Hij naar zijn rechtvaardig oordeel in hun verkeerdheid en hardheid. En hier doet zich voornamelijk aan ons voor de diepe, barmhartige en tevens rechtvaardige onderscheiding van de mensen – die allen in eenzelfde staat van verderf zijn – ofwel het besluit van verkiezing en verwerping, dat in Gods Woord is geopenbaard. Terwijl de verkeerde, onreine en onvaste mensen het verdraaien tot hun verderf, geeft het de heilige en godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost. (…)
Verwerping van de dwalingen
(…)
Het tweede hoofdstuk van de leer: de dood van Christus en de verlossing daardoor
(…)
Verwerping van de dwalingen
Na de rechtzinnige leer verklaard te hebben, verwerpt de synode de dwalingen van hen, (…)
3 die leren: dat Christus door zijn genoegdoening voor niemand met zekerheid de zaligheid zelf en het geloof, waardoor deze genoegdoening van Christus tot zaligheid metterdaad wordt toegeëigend, verdiend heeft; maar dat Hij alleen voor de Vader de macht of volkomen wil verworven heeft, om opnieuw met de mensen te handelen en nieuwe voorwaarden, zoals Hij die zou willen, voor te schrijven, waarvan de volbrenging van de vrije wil van de mens zou afhangen; en dat het daarom mogelijk geweest zou zijn, dat óf niemand óf alle mensen ze zouden vervullen. Want dezen denken al te gering over de dood van Christus, erkennen geenszins de voornaamste vrucht of weldaad die daardoor is verkregen en brengen de pelagiaanse dwaling weer uit de hel te voorschijn. (…)
7 die leren: dat Christus voor hen die God ten zeerste liefheeft en tot het eeuwige leven heeft verkoren, niet heeft kunnen of moeten sterven en ook niet gestorven is, omdat zulke mensen de dood van Christus niet nodig hebben. Want zij spreken de apostel tegen, die zegt: Christus heeft mij liefgehad en heeft zichzelf voor mij overgegeven (Gal. 2:20). Eveneens: Wie zal de uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardig maakt. Wie is het die veroordeelt? Christus Jezus is gestorven, (Rom. 8:33-34), namelijk voor hen. En de Heiland, die deze verzekering geeft: Ik zet mijn leven in voor mijn schapen (Joh. 10:15). En: Dit is mijn gebod, dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft meer liefde dan dat iemand zijn leven inzet voor zijn vrienden (Joh. 15:12-13).
Het derde en vierde hoofdstuk van de leer: de verdorvenheid van de mens en zijn bekering tot God (…)
Het vijfde hoofdstuk van de leer: de volharding der heiligen [= gelovigen].

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Gods zegen in 2019
Hoeveel nieuwjaarswensen heeft u dit jaar gehad? Het is eigenlijk best een bijzondere gewoonte om elkaar een gelukkig of gezegend nieuw jaar vol heil toe te wensen. Het lukt lang niet altijd om bij al die wensen even echt stil te staan bij hoe de ander eigenlijk het nieuwe jaar inkijkt. Maar het kan wel een moment zijn om elkaar even in de ogen te kijken: thuis, in de familie, binnen vriendschappen, op het werk en ook in de christelijke gemeente. Om met een handdruk de onderlinge verbondenheid te laten voelen.

Het bijzondere is dat God ons eigenlijk elke kerkdienst een gezegende week wenst. En het woord ‘wenst’ is dan veel te zwak uitgedrukt. In de zegen zegt God toe dat Hij ons wil behoeden, genadig wil zijn en vrede wil geven: “De HEERE zegene u en Hij behoede u. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.”(Num. 6:24-26). Bij deze zegen wordt
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 17 februari 2019 in de Maranathakerk.
Doopzitting is op maandag 11 februari om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Zondag 17 februari 2019 om 9.30 uur in de  Petruskerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Schouten. In overleg bepalen we een datum voor het doopgesprek.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.