PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
PKN-dienst - Orde van dienst voor de vespers op 17 maart 2019 PKN-dienst - Orde van dienst voor de vespers op 17 maart 2019

Welkom en mededelingen (evt. vooroefenen te zingen liederen)

zgr: 
Psalm 27 (psalmberijming Cornelius Becker (1602) zetting Heinrich Schütz) 

1 Mein Licht und Heil ist Gott der Herr,
 sollt ich ihm nicht vertrauen?
 Meins Lebens Kraft, mein Ruhm und Ehr,
 vor wem sollt mir doch grauen?
 Ob drum die Feind gleich wütend seind
 und wolln mich gar verschlingen,
 gehn doch zurück ihr Freveltück,
 es wird ihn’n nicht gelingen. 

3 Ein ding vor allem lieb ich sehr,
 das hätt ich herzlich gerne,
 drum bitt ich dich, ach Gott mein Herr,
 wollst mir dein Gnad gewähren,
 daβ ich mög sein im Hause dein
 und in dein’m Tempel wohnen,
 beim Leben mein zu schauen fein
 die Gottesdienst so schöne.

9 Wohlan, es geh gleich wie es woll,
 mein Glaub wird mich nicht trügen.
 Ich weiβ doch wo ich bleiben soll,
 Gotts Wort kann mir nicht lügen.
 In ewger Freud ist mir bereit
 bei Gott ein herrlich Leben,
 drauf sei’s gewagt, harr unverzagt,
 Gott wird’s gewiβlich geben.

----------------------------------------------------------------- 
vrij vertaald: (verzen in psalm 27)

(v.1-2) 
Mijn licht en heil is God de Heer
zou ik Hem niet vertrouwen?
Mijn levenskracht, mijn roem en eer,
voor wie zou ik nog angst hebben?
hoewel de vijand daarom woedend is
en mij wel wil verslinden,
ga toch weg jullie kwaadwilligen,
het zal hen niet gelukken.

(v4) 
Één ding vóór alles heb ik lief,
dat zou ik graag ontvangen,
daarom vraag ik U, God, mijn Heer,
wil mij in genade toestaan,
dat ok mag zijn in uw huis
en in uw tempel mag wonen,
bij mijn leven del liefde van God
te aanschouwen.

Welaan, het mag gaan zoals het wil,
mijn geloof zal mij niet bedriegen.
Ik weet toch waar ik bliven zal,
God’s woord kan mij niet voorliegen.
In eeuwige vrede is mij bereid,
bij God een heerlijk leven,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de Heer.
----------------------------------------------------------------- Voorbereiding (gemeente gaat staan) 

zgr: 
 On-ze hulp is in de Naam van de Heer,
allen:
 die He - mel en aar - de ge - maakt heeft.

Drempelgebed

voorg: 
Almachtige en barmhartige God,
voor U liggen alle harten open.
Alle verlangens zijn U bekend
en geen geheim is voor U verborgen 
(…gebedsstilte…)
Zuiver de overleggingen van ons hart
door de ingeving van uw heilige Geest,
zodat wij u van harte liefhebben
en grootmaken uw heilige Naam.
allen: 
AMEN

(gemeente gaat zitten)Avondlied: Lied 256 “Blijf met uw genade bij ons 
(eerst door zanggroep, later door allen)
 Blijf met uw ge-na-de bij ons,Heer on - ze God. O,
 blijf met uw ge - na-de bij ons, licht in het duis - ter.Psalmengebed
zgr.: 
Haast U, o Heer, tot mijn hulp
allen:
 en wees tot mijn red - ding ge - reed.


Lezing Psalm 27 (NBV)
1 Van David.
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?
2 Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen.
3 Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.
4 Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten
in zijn tempel.
5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad,
hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots.
6 Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.
7 Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij.
8 Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
9 verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn.
U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.

10 Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan.
11 Wijs mij uw weg, HEER, leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
12 lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij
op en dreigen met geweld.
13 Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?
14 Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.


Zingen: Psalm 27 “Mijn Licht, mijn heil is Hij” 
allen: 
 1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en He - re!
(zetting Claude Goudimel)
 Mijn ho - ge burcht is Hij, niets kan mij de - ren,
 Waar is het duister dat mij on - heil baart?
 Of zich de boosheid tegen mij ver - bindt
 en op mij loert opdat hij mij ver - slindt,
 ik ken geen angst voor nood en o - ver - val:
 het is de Heer die mij be-hou - den zal!
 in zijn bescherming ben ik wel be - waard!

zgr:
4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
 zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
 Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
 die Gij eens zeide:”Zoek mijn aangezicht”.
 Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
 Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
 Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
 ik smacht naar ’t uur dat Gij U openbaart!

allen:
6. Wijs mij de wegen die ik zal betreden,
 maak nu de paden effen voor mijn voet.
 Als mij benauwt een drieste leugenrede,
 leer mij de woorden die ik zeggen moet.
 O geef mij aan de lasteraars niet prijs,
 als zij mij kwellen met een vals bewijs.
 Mijn God, zij blazen nijd en snuiven haat:
 wees Gij de helper die mij niet verraadt

7. O als ik niet met opgeheven hoofde
 zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
 O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
 dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
 Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
 Hij is getrouw, de bron van alle goed!
 Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
 wacht op de Heer en houd u onversaagd.


Overweging
Stilte moment voor inkeer en gebed
meditatief muzikaal moment
orgel en fluit: “Dans van de zalige Geesten” (Chr. W. Gluck)


Canticum
zingen: Lied “Praise my soul the King of Heaven” (John Goss)
melodie lied 103c

vrw:
1. Loof de Ko - ning heel mijn we - zen,
Gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
allen:
Loof de koning, loof de koning
tot gij Hem ontmoeten zult.

zgr:
2. Praise Him for his grace and favour.
 To our fathers in distress;
 praise Him still the same as ever,
 Slow to chide and swift to bless;
 Alleluia, alleluia!
 Glorious in his faithfulness.

----------------------------------------------------------------- 
Prijs Hem om zijn genade en gunst.
aan onze vaderen in nood;
prijs Hem nog steeds als altijd,
zacht in vermaning en snel in
zegeningen.
halleluja,halleluja! 
Groots in zijn trouw.
----------------------------------------------------------------- 


vrw:
3. Ja Hij spaart ons en Hij redt ons,
 Hij kent onze broze kracht.

man:
 Hij bewaart ons, hij ontzet ons
 van de boze en zijn macht.

 allen:
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
 die het licht is in de nacht.

zgr:
4. Angels, help us to adore Him;
 Ye behold Him face to face;
 Sun and moon, bow down before Him,
 dwellers all in time and space:
 
allen:
Alleluia, alleluia!
 Praise with us the God of grace!

----------------------------------------------------------------- 
Engelen, help Hem te aanbidden;
gij aanschouwt zijn aangezicht;
zon en maan, buig u voor Hem neder
u, overal in zijn rijk:
halleluja, halleluja
prijs met ons de God van genade.
----------------------------------------------------------------- 


collecte
orgel en fluit: “Minuet in G klein en G groot” (J. S. Bach)

Avondgebed

als inleiding op de gebeden:
“Answer me when I call” (Marc Liversidge)

zgr.: 
Answer me, answer me, when I call,
O God of righteousness,
Have mercy, have mercy,
have mercy and hear my prayer.
When I call, when I call upon the Lord,
He will hear me.
You have put gladness in my heart,
you have put gladness in my heart,
in peace I will lie down,
lie down and sleep.
for it is You, for it is You Lord only,
who make me dwell in safety.

----------------------------------------------------------------- 
Antwoord mij, antwoord mij, als ik roep,
o God van gerechtigheid,
heb genade, heb genade,
heb genade en hoor mijn gebed.
Als ik roep. ik roep tot de Heer,
zal Hij mij horen.
U hebt vreugde gebracht in mijn hart,
U hebt vreugde gebracht in mijn hart,
in vrede zal ik mij neerliggen,
neerligen en slapen.
Wat U bent het, U alleen bent het
die mij veiligheid brengt
----------------------------------------------------------------- 

vrw:
Onze gebeden worden gesteld als reukwerk voor uw
aangezicht, het opheffen van onze handen als een avondoffer


voorbeden 
Elke voorbede eindigt met ‘zo bidden wij U om ontferming’
telkens gevolgd door een door allen gezongen: (lied 367b)
 Ky - ri - e, e - le - - i - son.


(gemeente gaat staan)

Slotlied: Lied 536 “Alles wat over ons geschreven is”

allen:
1. Al - les wat o - ver ons ge-schreven is
 gaat Gij vol-bren-gen in de veer-tig da-gen;
 de tien ge-bo-den en de veer-tig sla - gen,
 dit he - le le - ven dat geen le - ven is.

zgr:
2. De schepping die voor ons gesloten was
 ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
 O zoon van David, wees met ons bewogen,
 het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

allen:
3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
 Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
 Gij hogepriester in der eeuwigheid.

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
 Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
 Ons is een loflied in de mond gegeven,
 sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.


Heenzending en zegen
orgel: “Bourrée” (G. F. Händel) 


de volgende vesperviering is op 12 mei 2019

 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.