PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Zondagochtend, 11 augustus 2019, Maranathakerk Zondagochtend, 11 augustus 2019, Maranathakerk


Voorafgaande aan de dienst, oefenen gezang 970


Afkondigingen


Intochtslied psalm 126

Votum
Groet

Zingen liederen van lof en verlangen
Uit het liedboek gezang 624:1,2
Uit de bundel ‘Opwekking’ lied 521Apostolische geloofsbelijdenis door ouderling van dienst
Ik geloof in God de Vader,

de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon,
onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd,
gestorven
en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.


Uit de bundel ‘Opwekking’ lied 334:1,2
Uit het liedboek gezang 737:1,2,3,4,20,21Gebed

Gesprek met de kinderen
Schriftlezing uit Kolossenzen 1:1-14 door ouderling van dienst
1Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. 2Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader.

3In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, 4want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, 5omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereedligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie 6u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. 7Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. 8En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt.
9Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 11en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.
12Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.
Zingen gezang 362


Verkondiging

Zingen gezang 970


Inzameling van de gaven

Gebeden


Slotlied gezang 871

Zegen

 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


HET LEVEN NA PINKSTEREN
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Openbaring 21:1


Ons leven begint vol verwondering van alles om ons heen. Wat gaat het leven ons bieden, wat mogen we ervan verwachten, wat is onze plaats in het geheel? We weten het eerst nog niet.
Als we wat ouder worden, beginnen we er iets meer van te begrijpen. Dan merken we ook dat het maar zelden zo is dat we alles bereiken waar we van droomden. In mijn werk als predikant, personal coach en mediator kom ik behalve dankbare mensen ook veel mensen tegen die teleurgesteld zijn. Hoe heeft dit zo kunnen gaan? We droomden van een prachtige loopbaan, van een gezond en feestelijk leven, om zelf iets in de wereld voor anderen te betekenen, en op zijn minst een goed gezin te hebben waar het met al onze kinderen alleen maar goed gaat!
Maar niet alle dromen worden waar. En als ze wel waar worden, blíjft dat niet altijd zo. Soms kijk ik teleurgestelde mensen in hun ogen en zie ik ze denken, om met een tekst van Acda en de Munnik te spreken: “Van al mijn idealen, heb ik alleen het oud worden gehaald”.

De Geest is uitgestort
Hoe kan het toch dat je als christen niet méér van je idealen kunt verwezenlijken. Vanwaar al die teleurstellingen? Met Goede Vrijdag leren we dat Jezus geleden heeft en zelfs gestorven en begraven is. Maar

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.