PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Zondagmorgen om 9h30, 1 december 2019 Maranathakerk Zondagmorgen om 9h30, 1 december 2019 Maranathakerk


Afkondigingen


Intochtslied psalm 126:1,3

Votum
Groet

Zingen God kent jou vanaf het begin Opwekking voor kids 77 / Hemelhoog 503Gebed om schuldvergeving
Zingen gezang 836:1
Genadeverkondiging
Zingen: gezang 836:4
Wetslezing Exodus 20:1-17 door ouderling van dienst
201Toen sprak God al deze woorden: 2Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. 3Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

4Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 5Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, 6en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
7Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
8Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; 9zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10maar de zevende dag is de sabbat van de Heer, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. 11Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Heer de sabbatdag en heiligde die.
12Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer, uw God, u geven zal.
13Gij zult niet doodslaan.
14Gij zult niet echtbreken.
15Gij zult niet stelen.
16Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
17Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Zingen: gezang 441:2
Gebed


Zingen projectlied ‘Vertel het maar’

Gesprek met de kinderenSchriftlezing Jesaja 2:1-5 door Jaco Makkenze


21Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem.
2Eens zal de dag komen dat de berg
met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Alle volken zullen daar samenstromen,
3machtige naties zullen zeggen:
Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
4Hij zal rechtspreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
5Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij leven in het licht van de HEER.

Meditatief orgelspel


Schriftlezing Micha 4:1-8 door Jaco Makkenze


1Eens zal de dag komen
dat de berg met de tempel van de HEER
rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels,
hoger dan alle bergen.
Volken zullen daar samenstromen,
2machtige naties zullen zeggen:
Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
3Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,
over grote en verre naties een oordeel vellen.
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank
en onder zijn vijgenboom,
door niemand opgeschrikt,
want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.
5Laat andere volken hun eigen goden volgen –
wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God,
voor eeuwig en altijd.
6Als die tijd gekomen is – spreekt de HEER –
zal ik de kreupelen verzamelen,
de verstrooiden bijeenbrengen,
verenigen wie ik onheil heb gebracht.
7De kreupelen zal ik sparen,
van de verdrevenen maak ik een groot volk,
en op de Sion zal de HEER hun koning zijn,
van nu tot in eeuwigheid.
8En jij, wachttoren over de kudde, vesting van Sion,
jij zult je vroegere heerschappij herkrijgen,
aan jou, Jeruzalem, behoort het koningschap toe.


Zingen gezang 447:1,3


Schriftlezing Lucas 1:31-33 door Jaco Makkenze


Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’


Zingen gezang 443:1,2,3


Verkondiging


Zingen gezang 441:5,10

Inzameling van de gaven

Gebeden, na iedere voorbede refrein psalm 25b


Slotlied gezang 442

Zegen
 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Laten we nu naar Bethlehem gaan …

Lukas 2:15

Over die herders in de kerstnacht is veel te doen geweest. Waren het vrome Joden die bij wijze van spreken met de Bijbel op hun knieën op de Messias zaten te wachten? Of waren het ruwe kerels, die ongunstig bekend stonden? Mensen die je in de gaten moest houden en desnoods ook wat op afstand? In de beschrijving van Lukas staat het niet. En dat is eigenlijk ook wel mooi, dat we niet precies weten wat voor mensen het zijn geweest. Want voor God is het allemaal om het even. Het waren mensen, zoals wij. Die volop in het leven stonden. Die hun brood verdienden door het houden van schapen en die in die bewuste nacht, nachtdienst hadden. Harde noodzaak. Er moest gewerkt worden, wilden ze ooit hun schaapjes op het droge krijgen.

Maar midden in die nacht, in hun dagelijkse bezigheden, worden ze onderbroken en komt die engel met die goddelijke boodschap, die evangelieverkondiging, en daarmee worden ze even weggeroepen uit waar ze mee bezig zijn. Gods werkelijkheid komt de werkelijkheid van hun leven binnen. En hun reactie is

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.