PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Zondagavond 12 januari 2019, 18h30 - Petruskerk Zondagavond 12 januari 2019, 18h30 - Petruskerk


Orgelspel

Afkondigingen

Intochtslied psalm 150

Votum
Groet


Zingen gezang 511:1,2,7

Lezen: Geloofsbelijdenis van Athanasius door ouderling van dienst
 

Tekst in Nederlandse vertaling [Wikipedia]

 1. Al wie behouden wil worden, heeft vóór alles nodig, dat hij het katholieke geloof vasthoudt.
 2. Wie dit niet volledig en ongeschonden bewaart, zal ongetwijfeld voor eeuwig verloren gaan.
 3. Het katholieke geloof nu is, dat wij één God in de Drie-eenheid en de Drie-eenheid in de eenheid aanbidden,
 4. zonder de Personen te vermengen of het Wezen te delen.
 5. Want de Persoon van de Vader, die van de Zoon en die van de Heilige Geest zijn ieder een andere Persoon.
 6. Maar één is de Godheid van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, gelijk is hun heerlijkheid en gelijk van eeuwigheid hun majesteit.
 7. Zoals de Vader is, zo is de Zoon, zo is ook de Heilige Geest.
 8. Ongeschapen is de Vader, ongeschapen de Zoon, ongeschapen de Heilige Geest.
 9. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk de Zoon, onmetelijk de Heilige Geest.
 10. Eeuwig is de Vader, eeuwig de Zoon, eeuwig de Heilige Geest.
 11. En toch zijn zij niet drie eeuwigen, maar één Eeuwige.
 12. Zoals zij niet drie ongeschapenen zijn of drie onmetelijken, maar één Ongeschapene en één Onmetelijke.
 13. Evenzo is de Vader almachtig, almachtig de Zoon, almachtig de Heilige Geest.
 14. En toch zijn zij niet drie almachtigen, maar één Almachtige.
 15. Zo is de Vader God, de Zoon God, en de Heilige Geest God.
 16. En toch zijn zij niet drie Goden, maar één God.
 17. Zo is de Vader Heer, de Zoon Heer en de Heilige Geest Heer.
 18. En toch zijn zij niet drie Heren, maar één Heer.
 19. Want evenzeer als wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden elke Persoon afzonderlijk als God en Heer te belijden, worden wij door het algemeen geloof er van weerhouden te spreken van drie Goden of Heren.
 20. De Vader is door niemand gemaakt of geschapen of voortgebracht.
 21. De Zoon is door de Vader alleen, niet gemaakt of geschapen, maar voortgebracht.
 22. De Heilige Geest is door de Vader en de Zoon niet gemaakt of geschapen of voortgebracht, maar Hij gaat van Hen uit.
 23. Eén Vader dus, niet drie Vaders, één Zoon, niet drie Zonen, één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten.
 24. En in deze Drie-eenheid is niets eerder of later, niets groter of kleiner, maar alle drie Personen zijn aan elkaar gelijk in eeuwigheid en in hoedanigheid.
 25. Zodat in alles, zoals reeds gezegd is, de eenheid in de Drie-eenheid en de Drie-eenheid in de eenheid te aanbidden is.
 26. Wie derhalve behouden wil worden, moet deze overtuiging over de Drie-eenheid hebben.
 27. Maar het is noodzakelijk voor zijn eeuwig behoud, dat hij ook de menswording van onze Heer Jezus Christus oprecht gelooft.
 28. Het ware geloof is dan, dat wij geloven en belijden, dat onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God, evenzeer God als mens is.
 29. God is Hij, omdat Hij uit de natuur van de Vader vóór de tijden is voortgebracht; en mens is Hij, omdat Hij uit de natuur van zijn moeder ìn de tijd geboren is.
 30. Ten volle God en ten volle mens, met een redelijke ziel en een menselijk lichaam,
 31. gelijk aan de Vader naar zijn Godheid, minder dan de Vader naar zijn mensheid.
 32. Hoewel Hij God is en mens, is Hij toch niet twee, maar één Christus.
 33. Eén is Hij, echter niet doordat de Godheid is veranderd in mensheid, maar doordat Hij als God de mensheid heeft aangenomen.
 34. Eén is Hij, volstrekt niet door een vermenging van naturen, maar door de eenheid van zijn Persoon.
 35. Want zoals een redelijke ziel met het lichaam één mens is, zo is ook God en mens één Christus.
 36. Die geleden heeft om ons behoud, is neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan uit de doden,
 37. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 38. En bij zijn komst moeten alle mensen wederopstaan met hun lichaam en rekenschap afleggen van hun eigen daden.
 39. En die het goede gedaan hebben zullen in het eeuwige leven gaan, maar die het kwade gedaan hebben in het eeuwige vuur.
 40. Dit is het algemeen geloof. Wie dit niet oprecht en standvastig gelooft, kan niet behouden worden.


Zingen gezang 325:1,2


Gebed


Schriftlezing Johannes 1:1-5


Zingen gezang 513


Verkondiging


Zingen gezang 512:1,2,3,7


Inzameling van de gaven


Gebeden


Slotlied gezang 245:1,3


Zegen

 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.