PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Liturgie Doopdienst, Zondag 16 Februari, 9.30 Centrum Oost, Maranathakerk Woerden Liturgie Doopdienst, Zondag 16 Februari, 9.30 Centrum Oost, Maranathakerk Woerden
Voorganger: Ds. C.J. Overeem
Organist: Kees Bruggeman
Koster: Leen van der Have

Orde van de dienst:

Intochtslied:
-          Psalm 100: 1 en 2
 
Na votum en groet:
-          Psalm 100: 3 en 4
-          Wetslezing uit Deuteronomium 5: 6-21 en 6: 1-7
-          Psalm 33: 8 (Nieuwe Berijming)
-          Lezing doopformulier + gebed
-          Weerklank 318: 1 en 2 (bij binnenbrengen Ezra, Levi, Isabella en Nine)
-          Kinderen worden uitgenodigd naar voren
-          Kindermoment
-          Kinderlied ‘Diep, diep, diep als de zee’ (Op Toonhoogte 488)
-          Doop
-          Vraag aan de gemeente
-          Psalm 134: 3 (staande)
-          Kinderen terug naar hun plek
-          Dankgebed en gebed om de opening van het Woord
-          De dopelingen worden de kerk uitgebracht
-          Schriftlezing Markus 10: 13-16
-          Op Toonhoogte 69
-          Preek n.a.v. Markus 10: 14-15
-          Psalm 71: 4 en 10
-          Collecte
-          Dankgebed en voorbeden
-          Weerklank 432: 1 en 2
-          Zegen


Liedteksten: 

Psalm 100: 1

Juich aarde, juich alom den Heer', Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht

Psalm 100: 2
De Heer' is God; erkent, dat Hij Ons heeft gemaakt (en geenszins wij), Tot schapen, die Hij voedt en weidt; Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

Psalm 100: 3
Gaat tot Zijn poorten in met lof, Met lofzang in Zijn heilig hof; Looft Hem aldaar met hart en stem; Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.

Psalm 100: 4
Want goedertieren is de Heer'; Zijn goedheid eindigt nimmermeer; Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht Tot in het laatste nageslacht

Psalm 33: 8
Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten nu en voor altijd

Weerklant 318: 1
Zie onze kind’ren tot U gaan, o Vader, vol erbarmen. Wij vragen U in Christus’ naam: Neemt U hen in uw armen. Geschapen zijn zij naar uw beeld; wil dat in hen herstellen. Dat eens ons kind van Christus weet en zich bij U wil stellen.

Weerklant 318: 2
Schenk hen uw zegen voor altijd, dat in hun kinderleven geloof mag groeien op uw tijd, en zij voor God gaan leven. Maak onze zwakheid tot uw kracht; wil ons tot voorbeeld wekken voor hen, op wie het leven wacht. Wil hen met liefde trekken.

Op Toonhoogte 488
Diep, diep, diep als de zee, hoog, hoog, hoog als de lucht, wijd, wijd, wijd als het water blauw is Jezus’ liefde voor jou en mij. ’t Is net zo diep, diep, diep, als de zee, hoog, hoog, hoog als de lucht, wijd, wijd, wijd als het water blauw is Jezus’ liefde voor jou.

Psalm 134: 3
Dat 's Heeren zegen op u daal'; Zijn gunst uit Sion u bestraal'. Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: Looft, looft dan aller heren Heer'!

Op Toonhoogte 69: 1
Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.

Op Toonhoogte 69: (Refrein)
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen elke dag

Op Toonhoogte 69: 2
Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

Refrein

Psalm 71: 4 

Zo Gij, van dat ik werd geboren, Ja, van mijn eerst begin, Mij niet, uit teedre min, Hadt ondersteund, 'k waar' lang verloren; Dies doe ik, in gezangen, U steeds mijn lof ontvangen.

Psalm 71: 10
Mijn hart zal steeds op U vertrouwen; Mijn mond vindt tot Uw lof Gedurig ruimer stof En zal Uw recht en heil ontvouwen, Schoon ik de reeks dier schatten Kan tellen noch bevatten.

Weerklank 432: 1
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Weerklank 432: Refrein
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Weerklank 432: 2
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Weerklank 432: Refrein
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE DERDE DAG
“… en op de derde dag bereik ik de voltooiing”

Lucas 13:32c

Het zijn de Farizeeërs die Jezus waarschuwen. Hij kan maar beter weggaan, want Herodes wil hem doden. Het lijkt wel of Jezus daar niet bang voor is. “Let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen, en op de derde dag bereik ik de voltooiing”, zegt Hij tegen hen.
Zou iemand het begrepen hebben? De woorden van Jezus zijn krachtig genoeg om te weten dat hij iets bijzonders zegt. Omstanders hebben ze onthouden, zodat ze later konden worden opgenomen in het Evangelie van Lucas.
Het zal vast niet allemaal duidelijk geweest zijn. Niet daar, en niet direct op dat moment. Maar het moet wel duidelijk geweest zijn dat de aanstaande dood voor Jezus niet het allerbelangrijkste was. Hij keek veel verder dan dat. Maar Jezus had vooral ook zijn aandacht voor het hier en nu: er moesten demonen worden uitgedreven, mensen genezen. Dat was het

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 




In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.