PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD

Op 20 november is de algemene kerkenraad (AK) bijeen geweest. De heer Schouten verzorgt deze vergadering de opening en leest met ons Psalm 103 waar de liefde en trouw van God zichtbaar is. Hierna gaat hij voor in gebed. Na vaststelling van de agenda worden de verslagen van de twee vergaderingen die in september gehouden zijn, besproken, goedgekeurd en vastgesteld.
Traditiegetrouw worden in de novembervergadering verschillende roosters vastgesteld. Het concept kerkdienstenrooster 2020 zal in de januarivergadering vastgesteld worden omdat er eerst nog binnen de drie wijkgemeenten advies wordt gevraagd over een ander roulatieschema kerkgebouwen voor wat betreft de ochtenddiensten. Bij de ingekomen stukken wordt ook een brief behandeld die gaat over “kerkasiel”. De AK bespreekt de inhoud en wacht de notitie van het convent van pastores af, alsmede de reactie van de wijken op deze notitie.
De begroting 2019 van de Hervormde Gemeente wordt door de heren Van Kempen en Van Vliet toegelicht; deze laat een klein positief saldo zien voor het jaar 2019. De vergadering stelt de begroting voor 2019 definitief vast. Wanneer gemeenteleden belangstelling hebben om de begroting 2019 in te zien, dan kunnen zij dit kenbaar maken via het volgende e-mailadres: Een kerkrentmeester zal dan op locatie of bij u thuis een toelichting geven.
Ook de diaconie presenteert de begroting voor het komende jaar. Voor 2019 wordt een klein negatief saldo begroot; de vergadering stelt ook deze begroting definitief vast.
Andere onderwerpen die tijdens deze vergaderingen aan de orde komen, zijn: de evaluatie van de startdag van het landelijk dienstencentrum van de PKN die op 17 september in Woerden gehouden is en de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden. Verder wordt het beleidsplan van de AK voor 2019-2022 goedgekeurd. U kunt het beleidsplan lezen op de website van de Hervormde Gemeente: www.hervormdwoerden.nl onder het kopje “Algemene Kerkenraad”.
Na mededelingen uit de diverse gremia’s sluit de heer De Vink de vergadering met dankgebed.

Wouter Verboon, scriba

 
COLLECTES ROND DE EREDIENST COLLECTES ROND DE EREDIENST

Wellicht is het u opgevallen dat sinds begin januari de eerste collecte na de verkondiging bestemd is voor diaconie, zending, jeugdwerk, etc. De collecte aan de uitgang is altijd bestemd voor het kerkbeheer. De algemene kerkenraad heeft een half jaar geleden al tot dit nieuwe collecterooster besloten. Deze manier van collecteren doet recht aan een regelmatig gehoorde wens om tijdens de eredienst de dankbaarheid voor ontvangen genade te uiten in een collecte voor onze naaste. Dit laat natuurlijk onverlet dat wij de collecte aan het einde van de dienst niet mogen vergeten.

 
Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente

Preses (voorzitter)    dhr. H. de Vink
Scriba (secretaris) dhr. W.S. Verboon, mail 
   
Moderamen Leden                   dhr. P. Kemp
ds. G. Schouten
dhr. J.P. Verweij
   
Overige leden mw. K. van Riel
dhr. F. Willemze
dhr. C. van Harten
dhr. W. Oudijk
dhr. J. Ruitenburg (secundus predikant C/O)

 
Beleidsplan en Plaatselijke Regeling Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Via onderstaande links kunt u het Beleidsplan en De Plaatselijke Regeling van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden inzien of downloaden:

BELEIDSPLAN 2019 - 2022 - Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Hervormde  gemeente (met wijkgemeenten) te Woerden

 

 
Webmaster Webmaster

De site hervormdwoerden.nl wordt beheerd door P. de Korte. U kunt contact met hem opnemen via  e-mail

 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Gods zegen in 2019
Hoeveel nieuwjaarswensen heeft u dit jaar gehad? Het is eigenlijk best een bijzondere gewoonte om elkaar een gelukkig of gezegend nieuw jaar vol heil toe te wensen. Het lukt lang niet altijd om bij al die wensen even echt stil te staan bij hoe de ander eigenlijk het nieuwe jaar inkijkt. Maar het kan wel een moment zijn om elkaar even in de ogen te kijken: thuis, in de familie, binnen vriendschappen, op het werk en ook in de christelijke gemeente. Om met een handdruk de onderlinge verbondenheid te laten voelen.

Het bijzondere is dat God ons eigenlijk elke kerkdienst een gezegende week wenst. En het woord ‘wenst’ is dan veel te zwak uitgedrukt. In de zegen zegt God toe dat Hij ons wil behoeden, genadig wil zijn en vrede wil geven: “De HEERE zegene u en Hij behoede u. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.”(Num. 6:24-26). Bij deze zegen wordt
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 17 februari 2019 in de Maranathakerk.
Doopzitting is op maandag 11 februari om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Zondag 17 februari 2019 om 9.30 uur in de  Petruskerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Schouten. In overleg bepalen we een datum voor het doopgesprek.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.