PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD

Op 3 juli is de algemene kerkenraad (AK) bijeen geweest. De voorzitter merkt bij de opening op dat dit de laatste vergadering is voor de heer Spijker en hij introduceert de heer Polderman die vanaf nu de taak van notulist op zich neemt.
Na de vaststelling van de agenda en het bespreken van ingekomen stukken en het verslag van de vorige vergadering licht de heer Van Vliet (kerkrentmeester) de jaarrekening 2017 paginagewijs toe. De staat van baten en lasten geeft uiteindelijk over 2017 een positief resultaat van ruim 73 duizend euro; ten opzicht van 2016 is dit een paar duizend euro lager. Het positief resultaat heeft met name te maken met de verhuur van twee pastorieën en de vacatures in wijkgemeente centrum/oost. Ook de verhuur van kerkelijke gebouwen draagt bij aan het positief resultaat. Na de toelichting en antwoord op verschillende vragen keurt de algemene kerkenraad de jaarrekening 2017 goed en stelt deze vast.
Verder worden ook de exploitatieoverzichten van Het Baken en de pioniersplek Twintigers goedgekeurd en vastgesteld. De algemene kerkenraad is dankbaar dat er een gezonde financiële basis is om ook de komende jaren het werk in Gods Koninkrijk in Woerden te kunnen financieren.
Onder agendapunt “Vorming Protestantse Gemeente Woerden” wordt nog stilgestaan bij de extra vergadering van de AK op 26 juni. In deze vergadering is het visiedocument besproken en zijn alle reacties geïnventariseerd. De scriba heeft deze reacties naar de stuurgroep gestuurd, waarna een drietal leden uit de stuurgroep de reacties vanuit de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente gaan verwerken in het visiedocument. Er wordt ook een plan van aanpak gemaakt met een tiental thema’s.
Aan het einde van deze vergadering dankt de voorzitter de aftredende heer Spijker. Sinds mei 2006 heeft hij zich op velerlei wijze ingezet binnen de AK. De heer Spijker reageert dat hij blij is met zoveel personen te hebben mogen samenwerken.
Na mededelingen uit de diverse gremia’s, sluit mevrouw Van Riel de vergadering met het lezen van het gedicht “Vakantie” en dankgebed.

 
COLLECTES ROND DE EREDIENST COLLECTES ROND DE EREDIENST

Wellicht is het u opgevallen dat sinds begin januari de eerste collecte na de verkondiging bestemd is voor diaconie, zending, jeugdwerk, etc. De collecte aan de uitgang is altijd bestemd voor het kerkbeheer. De algemene kerkenraad heeft een half jaar geleden al tot dit nieuwe collecterooster besloten. Deze manier van collecteren doet recht aan een regelmatig gehoorde wens om tijdens de eredienst de dankbaarheid voor ontvangen genade te uiten in een collecte voor onze naaste. Dit laat natuurlijk onverlet dat wij de collecte aan het einde van de dienst niet mogen vergeten.

 
Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente

Preses (voorzitter)    dhr. H. de Vink
Scriba (secretaris) dhr. W.S. Verboon, mail 
   
Moderamen Leden                   ds. J.A. Berkheij
dhr. G.A. Spijker
dhr. J.P. Verweij
   
Overige leden mw. K. van Riel
dhr. F. Willemze
dhr. C. van Harten
dhr. W. Oudijk
dhr. C.G. van der Paauw (secundus predikant C/O)

 
Beleidsplan en Plaatselijke Regeling Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Via onderstaande links kunt u het Beleidsplan en De Plaatselijke Regeling van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden inzien of downloaden:

BELEIDSPLAN 2013 - 2017 - Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Hervormde  gemeente (met wijkgemeenten) te Woerden

 

 
Webmaster Webmaster

De site hervormdwoerden.nl wordt beheerd door P. de Korte. U kunt contact met hem opnemen via  e-mail

 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen”.

2 Korintiërs 5:17

 
Nieuw !
Het nieuwe is gekomen. Paulus moet het er wel apart bijzeggen. Anders zou het sommigen ontgaan zijn. Christen of niet, het leven gaat gewoon door. Het Evangelie in hoofd en hart, en toch verandert er weinig.
Hoe zit dat nu. Het Evangelie was toch bedoeld om ons allemaal te veranderen? Na Pasen is de macht van zonde en door toch verslagen? Met Pinksteren is de Heilige Geest toch over ons uitgestort?
Ja, dat is waar. Het is bedoeld om ons allemaal te veranderen. Het grote woord dat daarbij genoemd wordt is verzoening. Wat stuk is wordt weer heel gemaakt. Verzoening is het middel tot het grote doel: de nieuwe schepping.

Toch begaan we een vergissing als we menen dat we daarna net kunnen doen of er niks gebeurd is.  Dan kan wel in onze houding naar God. God heeft er voor gekozen om de overtredingen van de wereld niet toe te rekenen. Als we naar onszelf en naar anderen kijken zien we alleen mensen wiens schuld door God bedekt is.
In de verhoudingen van mensen ligt dat anders. We worden niet
 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost:
Zondag 2 september om 9.30 uur in de Petruskerk. Doopzitting: maandag 27 augustus om 20.00 uur in Het Baken. Aanmelden via 
Zondag 4 november om 9.30 uur in de Maranathakerk.
 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.