PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD

Op 18 september is de algemene kerkenraad (AK) bijeen geweest. De heer Van Maanen verzorgt deze vergadering de opening en leest met ons een gedeelte uit Jesaja 12 en uit het boek “De vrucht van de Geest” en gaat voor in gebed. De voorzitter feliciteert ds. Schouten met zijn 25-jarig ambtsjubileum en memoreert ook het 40-jarig huwelijksjubileum van de pastoraal medewerkter mevr. D. Wolters.
Na de vaststelling van de agenda en het bespreken van ingekomen stukken en het verslag van de vorige vergadering, lichten de heren Veerman en Van Vliet (kerkrentmeesters) de verbouwingsplannen toe van de Maranathakerk. Om een breder perspectief te schetsen, geeft dhr. Veerman een indruk van de aandachtspunten die leven bij het college van beheer, als onderdeel van het college van kerkrentmeesters, met als doel de instandhouding van de gebouwen. Er volgt een presentatie met een animatie die de beoogde vernieuwing van de Maranathakerk in beeld brengt. Na een uitvoerige discussie spreekt de AK uit dat zij zich kan vinden in het voorliggende plan.
Een ander belangrijk agendapunt is de vorming van een Protestantse Gemeente in Woerden. Dhr. De Vink deelt mee dat de reacties van de drie kerken zijn verwerkt in het visiedocument; dit is nu vrijwel gereed. De meeste wijzigingen betreffen tekstuele veranderingen van het oorspronkelijke visiedocument. De volgende stap is het inrichten van werkgroepen die de deelaspecten van het plan van aanpak verder gaan uitwerken. Dhr. Verweij licht vervolgens een notitie toe over één deelaspect, namelijk het onderwerp “kerkgebouwen” en de roulatie kerkdiensten over de Maranathakerk en Petruskerk. In feite is dit een hervormd vraagstuk. In de voorliggende notitie is het uitgangspunt een vereenvoudiging van de bestaande werkwijze dat direct gevolgen heeft voor het rooster kerkdiensten-2020. Na overleg binnen de AK zal de notitie doorgestuurd worden naar de drie wijken voor een reactie.
Na mededelingen uit de diverse gremia’s en het besluit om extra liedbundels aan te schaffen voor de kerkgebouwen, sluit dhr. Oudijk de vergadering met dankgebed.

 
COLLECTES ROND DE EREDIENST COLLECTES ROND DE EREDIENST

Wellicht is het u opgevallen dat sinds begin januari de eerste collecte na de verkondiging bestemd is voor diaconie, zending, jeugdwerk, etc. De collecte aan de uitgang is altijd bestemd voor het kerkbeheer. De algemene kerkenraad heeft een half jaar geleden al tot dit nieuwe collecterooster besloten. Deze manier van collecteren doet recht aan een regelmatig gehoorde wens om tijdens de eredienst de dankbaarheid voor ontvangen genade te uiten in een collecte voor onze naaste. Dit laat natuurlijk onverlet dat wij de collecte aan het einde van de dienst niet mogen vergeten.

 
Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente

Preses (voorzitter)    dhr. H. de Vink
Scriba (secretaris) dhr. W.S. Verboon, mail 
   
Moderamen Leden                   ds. J.A. Berkheij
dhr. G.A. Spijker
dhr. J.P. Verweij
   
Overige leden mw. K. van Riel
dhr. F. Willemze
dhr. C. van Harten
dhr. W. Oudijk
dhr. C.G. van der Paauw (secundus predikant C/O)

 
Beleidsplan en Plaatselijke Regeling Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Via onderstaande links kunt u het Beleidsplan en De Plaatselijke Regeling van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden inzien of downloaden:

BELEIDSPLAN 2013 - 2017 - Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Hervormde  gemeente (met wijkgemeenten) te Woerden

 

 
Webmaster Webmaster

De site hervormdwoerden.nl wordt beheerd door P. de Korte. U kunt contact met hem opnemen via  e-mail

 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
“Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE”
(Psalm 130:1)


In de afgelopen maand deed Kerk in Actie een oproep om in kerkdiensten Psalm 130:1 te zingen in verbondenheid met de bevolking van Sulawesi. Als reactie op de verschrikkelijke tsunami en aardbeving, luidde de oproep: “Zoveel leed, zoveel slachtoffers. We hebben er geen woorden voor. We kunnen bidden, doneren... én zingen.” Samen zingen met onze broeders en zusters in Indonesië: “Uit diepten van ellenden, roep ik tot U, o Heer!”
Juist daar waar de woorden ons ontbreken, mogen we roepen tot God met de woorden die Hij zelf geeft. Psalm 130 is een van de vele klaagpsalmen uit het gebedenboek van de psalmen. In deze klaagpsalmen is de nood meestal heel algemeen beschreven, zodat ieder zijn eigen persoonlijke nood kan invullen. “Uit de diepten” betreft de grote nood op Sulawesi, maar ook onze eigen, persoonlijke nood. Of de diepten waar mensen uit onze directe
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 23 december om 9.30 uur in de Maranathakerk. Doopzitting op maandag 17 december om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.

Wijken West en Noord: Zondag 2 december om 9.30 uur in de Maranathakerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen zich melden bij ds. G. Schouten. In overleg bepalen we dan een datum voor het doopgesprek.
 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.