PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
ANBI gemeente en diaconie ANBI gemeente en diaconie

Algemene gegevens Hervormde Gemeente Woerden
 

Naam ANBI: Hervormde Gemeente te Woerden
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 6031134
Website adres: http://www.hervormdwoerden.nl
E-mail:
Adres: Beneluxlaan 3
Postcode: 3446 GS
Plaats: Woerden
Postadres: Beneluxlaan 3
Postcode: 3446 GS
Plaats: Woerden
 

De Hervormde Gemeente te Woerden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk en dus ook voor onze gemeente. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Woerden.

Samenstelling bestuur
De Hervormde Gemeente te Woerden is ingedeeld in drie wijkgemeenten: Centrum-Oost, Noord en West. Het bestuur van de wijkgemeenten ligt bij de wijkkerkenraden, die besluiten kunnen nemen over zaken als inhoud van de erediensten, pastoraat en wijk- en jeugdwerk. De wijkkerkenraden sturen afgevaardigden naar de algemene kerkenraad. Het bestuur van onze gemeente als geheel ligt bij de algemene kerkenraad. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 10 leden, drie voor elke wijk, een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke scriba.
 
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit twaalf leden (drie uit iedere wijk), waarvan acht ambtsdragers. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën:

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Het beleidsplan van onze gemeente treft u aan op:
Beleidsplan Hervormde Gemeente Woerden

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

Verslag Activiteiten
De algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Uiteraard worden ook zoveel mogelijk gemeenteleden ingeschakeld bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. Op bestuurlijk niveau is door de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters in het afgelopen jaar (2014) gedachtevorming gestart over de financiën en over de mogelijke samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente.
Veel van het werk binnen onze gemeente wordt continu verricht. De wijken Oost en Centrum enerzijds, en Noord en West anderzijds, werken hierbij nauw samen. Te denken valt aan de erediensten, die afwisselend door de wijken worden georganiseerd (3 of 4 erediensten op een zondag). Verder wordt pastorale zorg verricht door predikanten, pastoraal werkers en kerkenraadsleden. Daarnaast wordt omgezien naar de jeugd middels allerlei activiteiten, wordt catechese gegeven en dergelijke. Actuele informatie over dit werk binnen onze gemeente vindt u op onze website www.hervormdwoerden.nl en in de kerkbode “Hervormd Woerden” www.hervormdwoerden.nl/kerkblad.  Een relatief nieuw project is Het Baken (www.hetbakenwoerden.nl). Daar wordt op een eigentijdse manier invulling gegeven aan het geloof door middel van de Pioniersplek Het Baken (2014-2016). Een ander nieuw project is de Pioniersplek Twintigers (2014-2016), te vinden op www.twintigerswoerden.nl. Beide pioniersplekken gaan uit van drie Woerdense kerken: de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Luthers Gemeente. Ook de landelijke kerk draagt bij.
 

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten voor een substantieel deel aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont immers een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. De uitgaven blijven daarom voor een groot deel hetzelfde. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Een punt van aandacht is dat onze uitgaven in de komende jaren naar verwachting licht blijven stijgen. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door verwachte inflatie (met name stijgingen in salaris- en traktementskosten). Deze kostenstijgingen zijn berekend conform landelijke normen. De laatste jaren lijken de inkomsten zich te stabiliseren of iets te dalen. Dit alles leidt tot oplopende tekorten (wij verwijzen naar bijgaande grafiek), wat naar de mening van het College van Kerkrentmeesters een onhoudbare zaak is. Begin 2015 zijn door de algemene kerkenraad reeds enige besluiten genomen, die kunnen leiden tot een (gedeeltelijke) verlaging van de tekorten (die maatregelen zijn nog niet in de grafiek verwerkt). Vanaf het najaar van 2015 zal worden beoordeeld of deze maatregelen effect hebben en zal worden nagedacht over eventuele aanvullende acties.

GRAFIEK: meerjarenbegroting, februari 2015Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.


Toelichting jaarrekening 2015 (tekst opgesteld in 2016)
 
Het resultaat van onze gemeente over 2015 sluit af met een overschot van ruim 80.000 euro. Dit overschot wordt echter geheel veroorzaakt door het feit dat er twee predikantsvacatures zijn. Daarvoor in de plaats is er wel een tijdelijke bijstand in het pastoraat werkzaam, maar de kosten daarvan zijn minder dan de kosten van één fulltime predikant. Bovendien konden twee pastorieën worden verhuurd, wat heeft geleid tot extra baten. Het overschot is als gevolg hiervan geen goede afspiegeling van de financiële situatie van onze gemeente: de meerjarenbegroting gaat dan ook uit van oplopende verliezen bij vier predikantsplaatsen.
 
In 2015 is bespaard op de lasten kerkgebouwen. Dit onderhoud wordt deels niet uitgevoerd en is deels doorgeschoven naar 2016.
 
De AK heeft besloten tot een extra derde collecte van een maal per maand ten behoeve van het pastoraat. Deze collecte voldoet aan de verwachtingen. Tevens zijn enige andere extra inkomsten gerealiseerd. De AK denkt tezamen met het College van kerkrentmeesters na over een gedegen financieel beleid voor de toekomst. Uiteraard worden het aantal predikantsplaatsen en het belang van pastoraat voor onze gemeente in de overwegingen betrokken.
 
Toelichting jaarrekening 2016 (tekst opgesteld in 2017)
 
Het financiële resultaat van onze gemeente over 2016 sluit net als in 2015 af met een overschot van ruim 80.000 euro. Dit overschot wordt uiteraard veroorzaakt door het feit dat er predikantsvacatures zijn (net als in 2015) en pastorieen konden worden verhuurd. Daarnaast dragen ook de verhuur van Het Baken en Concordia hun vruchten af, evenals de extra collecte voor het pastoraat. Hieruit blijkt dat de ingezette maatregelen om inkomsten te vergroten, resultaat hebben (zie ook hierna onder begroting).  Een bijzondere kostenpost in 2016 is een eenmalige dotatie van 50.000 ten behoeve van het onderhoudsfonds Petruskerk (inclusief restauratie van het monumentale Bätz-orgel). De genoemde verhuurinkomsten van Het Baken en Concordia zijn, evenals de reguliere en eenmalige dotaties aan de onderhoudsfondsen begrepen onder de overige baten en lasten.
 
Toelichting begroting 2018 (tekst opgesteld in 2017)
 
Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting 2018 opgesteld. Het grootste deel van de verwachte baten wordt gevormd door de inkomsten uit vrijwillige bijdragen, collecten etc (begrepen onder bijdragen levend geld). Ook de maandelijkse extra collecte vormt hier een onderdeel. Het college is dankbaar dat onze gemeente op deze wijze het kerkenwerk financieel mogelijk blijft maken. De lasten worden ingeschat op ongeveer 745.000 euro. Het belangrijkste onderdeel daarvan (circa 60%) wordt gevormd door het budget voor het pastoraat. Alle wijken hebben het recht om een deel van de beschikbare bedrag te besteden aan traktementen en salarissen in het kader van pastoraat. De kosten van het onderhoud van de kerkgebouwen en pastorieën bedragen ca. 12,5% van de totale lasten. Het college is verheugd dat het voor 2018 een sluitende begroting heeft kunnen presenteren zonder dat substantiële bezuinigingen op pastoraat nodig waren. Dit geeft een goede uitgangssituatie voor de komende jaren: het lijkt er dan ook op dat de meerjarenbegroting niet meer tot verliezen behoeft te leiden.

Jaarcijfers 2017Algemene gegevens diaconie van de  Hervormde Gemeente Woerden

Naam ANBI: Diaconie van de  Hervormde Gemeente Woerden
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 824 108 723
Website adres: http://www.hervormdwoerden.nl
E-mail:
Adres: Beneluxlaan 3
Postcode: 3446 GS
Plaats: Woerden
Postadres: Beneluxlaan 3
Postcode: 3446 GS
Plaats: Woerden
  

De Hervormde Gemeente te Woerden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven:
“een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Woerden is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Woerden.

Samenstelling bestuur
De Hervormde Gemeente te Woerden is ingedeeld in drie wijkgemeenten: Centrum-Oost, Noord en West.
Het bestuur van de wijkgemeenten ligt bij de wijkkerkenraden en wordt gevormd door de ambtsdragers van die wijkkerkenraad. De wijkkerkenraden sturen afgevaardigden naar de Algemene Kerkenraad. Het bestuur van onze Hervormde Gemeente als geheel ligt bij de Algemene Kerkenraad. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad 10 leden.
 
Het College van diakenen telt 30 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het bestuur van het college van diakenen bestaat uit 8 leden, gekozen uit de drie wijkgemeenten. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College van diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3)


Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente kunt u vinden via de link:
Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Woerden

Beloningsbeleid
Leden van het College Diakenen van de Hervormd Gemeente Woerden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraden hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarrekening verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Woerden treft u separaat aan via de link: Activiteiten in een jaar

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
Dit kunt u vinden onder de link: Begroting Diaconie Hervormde Gemeente Woerden

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De staat van baten en lasten geeft tezamen met de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de uiteindelijke bestedingen van de Diaconie in een verslagjaar. De toelichting op de staat van baten en lasten geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Dit kunt u vinden onder de link: Toelichting op de staat van baten en lasten

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De Diaconie bezit een beperkt vermogen in de vorm van geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de Diaconie.
De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
en aan het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland.

 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
“Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE”
(Psalm 130:1)


In de afgelopen maand deed Kerk in Actie een oproep om in kerkdiensten Psalm 130:1 te zingen in verbondenheid met de bevolking van Sulawesi. Als reactie op de verschrikkelijke tsunami en aardbeving, luidde de oproep: “Zoveel leed, zoveel slachtoffers. We hebben er geen woorden voor. We kunnen bidden, doneren... én zingen.” Samen zingen met onze broeders en zusters in Indonesië: “Uit diepten van ellenden, roep ik tot U, o Heer!”
Juist daar waar de woorden ons ontbreken, mogen we roepen tot God met de woorden die Hij zelf geeft. Psalm 130 is een van de vele klaagpsalmen uit het gebedenboek van de psalmen. In deze klaagpsalmen is de nood meestal heel algemeen beschreven, zodat ieder zijn eigen persoonlijke nood kan invullen. “Uit de diepten” betreft de grote nood op Sulawesi, maar ook onze eigen, persoonlijke nood. Of de diepten waar mensen uit onze directe
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 23 december om 9.30 uur in de Maranathakerk. Doopzitting op maandag 17 december om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.

Wijken West en Noord: Zondag 2 december om 9.30 uur in de Maranathakerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen zich melden bij ds. G. Schouten. In overleg bepalen we dan een datum voor het doopgesprek.
 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.