PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 14) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 14)

Inmiddels heeft de beroepingscommissie weer tweemaal vergaderd. In ons vorige communicatiebericht meldden we nog met twee kandidaten in gesprek te zijn. Beide kandidaten hebben uitstekende kwaliteiten om een gemeente te dienen. In onze vergadering van 27 januari kwamen we tot de conclusie dat één van hen in het bijzonder zou passen bij onze wijkgemeente, getuige de profielschets. De commissie was hierover eenstemmig en dat gaf reden tot vreugde en dankbaarheid!
Na deze beslissende vergadering was er veel te regelen. Beide kandidaten werden gebeld door de voorzitter, waarbij afscheid werd genomen van de ene kandidaat en de andere kandidaat kon worden medegedeeld dat we de weg graag willen vervolgen. Met de consulent en de kleine kerkenraad werden de vervolgstappen in het beroepingsproces doorgesproken en op papier gezet. Een viertal leden van de beroepingscommissie bracht een informeel bezoek aan huis bij de overgebleven kandidaat. Met de grote kerkenraad spraken we een datum af voor de voordracht. Er werden klikgesprekken gepland van de kandidaat met de direct betrokken toekomstige collega’s.
In de vergadering van 11 februari bespraken we de opgestelde motivatiebrief en zetten we de puntjes op de i wat betreft de presentatie aan de leden van de grote kerkenraad van wijk Noord+West en aan de algemene kerkenraad.
Als u dit leest, heeft de beroepingscommissie de voordracht aan hen toegelicht. Zowel de grote kerkenraad als de algemene kerkenraad moeten onafhankelijk van elkaar overgaan tot kandidaatstelling. Wordt de voorgedragen predikant door beide vergaderingen kandidaat gesteld, dan volgt daarna nog de verkiezing door de grote kerkenraad, voordat de gemeente kan worden geïnformeerd en het beroep kan worden uitgebracht.
We bidden om Gods leiding en wijsheid voor degenen die verantwoordelijkheid dragen voor de beslissingen. Wilt u bidden om een zegen voor alle betrokkenen, niet in de laatste plaats de kandidaat-predikant? Bij een positieve uitkomst, zit de taak van de beroepingscommissie erop. We zijn dankbaar voor de goede sfeer en de saamhorigheid die we mochten ervaren. Daarvoor mogen we God danken!

Namens de beroepingscommissie,
Ellen Verweij (431092)

 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 13) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 13)

In de afgelopen periode heeft de beroepingscommissie niet stil gezeten. Tijdens de vergadering van 8 januari heeft consulent ds. K.W. de Jong ons bijgepraat over een aantal zaken. Daarnaast is, met behulp van de profielschets, een lijst met gesprekspunten opgesteld om de bij ons bekende informatie over de kandidaat-predikanten te verhelderen of aan te vullen. Opnieuw gingen twee delegaties op pad om een dienst bij te wonen in de thuisgemeente van de kandidaat-predikanten. Zo konden we hen aan het werk zien en iets van de sfeer proeven in hun huidige gemeente. Verder is de voltallige commissie twee keer bij elkaar geweest om elk van de predikanten te spreken. Door deze gesprekken hebben we een vollediger beeld gekregen van hun kwaliteiten. We zijn nu op het punt gekomen dat we een keuze zullen moeten maken.  Tijdens onze vergadering op 27 januari komen we mogelijk weer een stap verder. In het volgende voortgangsbericht hopen we u hier meer over te kunnen melden. Het moment waarop de wijkgemeente een beroep uit kan brengen, lijkt dichterbij te komen! We zijn blij met u als biddende gemeente om ons heen. Dat gebed blijft nodig. Niet alleen voor ons, maar met name ook voor de predikanten. De periode van contact met de beroepingscommissie is ook voor hen een intensieve periode geweest. We bidden voor beide predikanten of God hun roeping wil bevestigen, of dat nu naar Woerden is of in hun huidige gemeente. Bidt u met ons mee?
Namens de beroepingscommissie, Ellen Verweij (431092)

 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 12) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 12)

Het is alweer even geleden dat wij u hebben geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Na ons vorige bericht is er telefonisch contact geweest met de twee kandidaat-predikanten met wie we in gesprek zijn. Zowel bij de beroepingscommissie als bij de predikanten leeft de wens om in contact te blijven. Tweemaal is een delegatie van de commissie op pad geweest om in de thuisgemeenten van elk van deze predikanten een dienst bij te wonen.
De geschiktheid van beide predikanten willen we beoordelen aan de hand van hun sterke en minder sterke kanten. In onze volgende vergadering willen we bespreken welke informatie we hiervoor nog nodig hebben. Daarna zullen we de predikanten uitnodigen voor een gesprek met de voltallige beroepingscommissie.
Wilt u bidden voor de beroepingscommissie en voor beide predikanten? We hebben Gods leiding nodig in dit proces, om wijze beslissingen te kunnen nemen.
Op 8 januari staat de volgende vergadering geagendeerd.

Namens de beroepingscommissie,
Ellen Verweij (431092)

 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 11) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 11)

Op 20 november was de beroepingscommissie weer bij elkaar. Zoals in het vorige kerkblad was aangekondigd, is er telefonisch contact geweest met twee nieuwe predikanten van onze lijst, om te vragen of zij open staan voor een beroep. Eén van hen reageerde positief. Met deze kandidaat is inmiddels ook een gesprek gevoerd door enkele leden van de beroepingscommissie. Zij hebben hiervan in de vergadering een terugkoppeling gegeven, waaruit een positieve indruk naar voren kwam. Ondertussen is er ook nog steeds contact met de predikant met wie al eerder een gesprek is gevoerd. Binnenkort zal een delegatie van de beroepingscommissie op pad gaan om een dienst mee te maken in de gemeente van deze predikant.
We hebben besproken of het nodig is om ons verder te oriënteren op andere predikanten. De contacten die er op dit moment zijn, stemmen ons hoopvol. Daarom hebben we besloten om nu niet verder te zoeken. Overigens betekent dit niet dat we verwachten op korte termijn een nieuwe dominee in ons midden te kunnen verwelkomen. We willen het proces zorgvuldig doorlopen en het is duidelijk dat daar tijd voor nodig is.
Op zondag 15 december wil de beroepingscommissie het proces en de stand van zaken toelichten aan belangstellende gemeenteleden. Na de ochtenddienst bent u van harte welkom in de kapel van de Maranathakerk. Door uw aanwezigheid kunt u blijk geven van uw betrokkenheid. Mogen we ook weer rekenen op uw gebed?
De volgende vergadering van de beroepingscommissie is gepland op 10 december.

Namens de beroepingscommissie,
Ellen Verweij (431092)

 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 10) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 10)

Op 29 oktober was er weer een vergadering van de beroepingscommissie.
Na de vorige vergadering heeft onze voorzitter het proces en de stand van zaken tot nu toe toegelicht aan de kerkenraad. Dit werd goed ontvangen. In overleg met de kerkenraad wordt gezocht naar een geschikt moment om deze informatie ook te delen met de gemeente, bijvoorbeeld na een ochtenddienst in de Maranathakerk.
Via internet hebben we opnieuw kerkdiensten beluisterd van predikanten die nog op onze eerder opgestelde lijst stonden. Na een uitgebreide gedachtewisseling besluiten we twee predikanten telefonisch te benaderen met de vraag of zij openstaan voor een beroep.
Inmiddels is er door enkele leden van de beroepingscommissie een oriënterend gesprek gevoerd met de predikant die eerder aangaf in contact te willen blijven. Het was een fijn gesprek. Binnenkort horen we of deze predikant het contact wil voortzetten.
Ook zijn er vanuit de gemeente nog nieuwe namen van predikanten aangedragen die we

lees meer »
 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 9) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 9)

De beroepingscommissie was op 3 oktober bij elkaar. Zoals in het vorige verslag was aangekondigd, is er telefonisch contact geweest met drie predikanten. Het waren prettige gesprekken. Twee van de drie predikanten gaven aan dat er omstandigheden waren waardoor zij op dit moment een beroep niet in overweging konden nemen. De andere predikant wilde graag nader overleggen. We blijven met deze kandidaat in contact. Een verdere oriëntatie vraagt tijd. Ondertussen proberen we ook een beter beeld te krijgen van de andere predikanten die nog op de lijst staan die eerder door ons is samengesteld. De predikant met wie we al contact hebben, is hiervan op de hoogte. We beluisteren weer verschillende diensten en in de volgende vergadering zullen we bespreken met wie we verder nog in contact zouden willen komen. Uw gebed voor de predikanten, voor ons als beroepingscommissie en voor de gemeente is onmisbaar! Onze volgende vergaderingen zijn gepland op 29 oktober en 20 november.
Namens de beroepingscommissie,
Ellen Verweij (431092)

 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 8) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 8)

Na het vorige verslag in Hervormd Woerden is de beroepingscommissie bij elkaar geweest op 2 en 18 september. Er is weer hard gewerkt: de documentatie die we zullen verstrekken aan de te benaderen predikanten is compleet. Ook het beeld van wie wij zoeken is steeds duidelijker geworden. Voor het beluisteren van diensten hebben we een lijst met aandachtspunten vastgesteld.
Het doel van de eerste vergadering was om een volgorde aan te brengen in de lijst van tien gekozen predikanten, naar aanleiding van diensten die we via internet hebben beluisterd of bekeken. Voor deze eerste ronde hadden we de diensten onder elkaar verdeeld. Na hierover met elkaar van gedachten gewisseld te hebben, kwamen er enkele predikanten bovenaan. In

lees meer »
 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 7) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 7)

Op 10 juli was de beroepingscommissie bijeen. Na een gezellige maaltijd concentreerden we ons weer op het beroepingswerk. In eerdere bijeenkomsten is vastgelegd hoe we als beroepingscommissie te werk willen gaan en is er een stappenplan opgesteld. Deze documenten zijn voorgelegd aan de kerkenraad en akkoord bevonden. Verder hebben we ons bezig gehouden met de vragen wie wij zijn als gemeente, wat voor ons als gemeente belangrijk is en wat voor soort predikant daarbij zou passen. We zoeken een schaap met vijf poten, maar welke vier zijn essentieel?

In de bijeenkomst van 10 juli hebben we ons gebogen over de selectie van kandidaat-predikanten. We hebben een lijst met namen die door de gemeente zijn genoemd. Daarnaast is door het mobiliteitsbureau van de PKN een lijst verstrekt met namen van predikanten die beroepbaar zijn en mogelijk in onze wijkgemeente zouden passen. Deze twee lijsten vormen

lees meer »
 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 6) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 6)

Op 5 juni is de beroepingscommissie bij elkaar geweest. We  wisselden van gedachten over zaken die belangrijk zijn voor de gemeente met het oog op de toekomst. Daarnaast bespraken we de profielschets voor de predikant die door de kerkenraad is vastgesteld. Welke vragen zou een predikant naar aanleiding van deze profielschets aan ons kunnen stellen en wat zouden we dan antwoorden? Ook bespraken we hoe we als beroepingscommissie willen functioneren. Dat betrof niet alleen zakelijke afspraken, maar ook hoe we met elkaar om willen gaan: onder Gods leiding, in dienst van de gemeente, in saamhorigheid en met respect voor elkaars mening. Verder maakten we een stappenplan voor de acties van de beroepingscommissie op korte en langere termijn.

Onze volgende vergadering was op 20 juni. Tijdens deze bijeenkomst probeerden we 

lees meer »
 
Voortgangsbericht nr. 5 van de beroepingscommissie Voortgangsbericht nr. 5 van de beroepingscommissie
In de dienst van zondagmorgen 19 mei zijn de leden van de beroepingscommissie voorgesteld aan de gemeente en is er om een zegen voor hen en het beroepingswerk gevraagd. We zijn blij te kunnen melden dat de commissie inmiddels compleet is. Henk Guiljam is bereid deel te nemen namens de AK en verder bestaat de commissie uit Riné Bos, José van Geutselaar, Nynke Klarenbeek, Klaas Chardon (namens wijk Noord), Karin ter Horst (namens de Gereformeerde Kerk), Lucien Harthoorn (voorzitter), Ben Lekkerkerker (plaatsvervangend voorzitter), Arjan Polderman (secretaris), en Ellen Verweij (contactpersoon voor de gemeente).

Op 20 mei kwam de commissie voor het eerst bij elkaar. Na een kennismakingsrondje gaf onze consulent, ds. K.W. de Jong, een verhelderende presentatie over wat er komt kijken bij 
 
lees meer »
 
Voortgangsbericht beroepingswerk 4 Voortgangsbericht beroepingswerk 4

Profielschets voor de nieuwe predikant
Het is de commissie die het beroepingswerk voorbereidt, gelukt om een profielschets te maken op basis van maarliefst 130 reacties van gemeenteleden. Dank voor al jullie zorgvuldige werk en wat een betrokkenheid vanuit de gemeente! Deze profielschets is op 25 april, met een kleine toevoeging over de totstandkoming, vastgesteld door de kerkenraad. Hij wordt geplaatst op www.hervormdwoerden.nl, onder ‘Wijk West’, kopje ‘Beroepingswerk wijk West’. 

Klik hier voor de profielschets


Beroepingscommissie
De voorbereidingscommissie kan het stokje bijna overdragen aan de beroepingscommissie. 
lees meer »
 
Voortgangsbericht beroepingswerk 3 Voortgangsbericht beroepingswerk 3
De commissie die het beroepingswerk voorbereidt, heeft aan de hand van de input vanuit de gemeente en op basis van het beleidsplan, de profielschets voor de nieuwe predikant opgesteld. Deze profielschets is voorgelegd aan het moderamen. Ook zijn er gemeenteleden uit verschillende leeftijdscategorieën benaderd om deel uit te maken van de beroepscommissie. Dit verloopt voorspoedig. We verwachten dat we na de kerkenraadsvergadering van 25 april, waarin deze zaken in de voltallige kerkenraad besproken worden, concreet aan de slag kunnen gaan. Het voorbereidende werk is dan gedaan, de benodigde stukken liggen er en als het goed is, is er een beroepingscommissie waarin de gemeente vanuit verschillende leeftijden is vertegenwoordigd. Laten we het met elkaar bij God brengen.    
Namens, Henk de Heer, Hermien Bruggeman, Ben Lekkerkerker en Arjan Polderman, 
       Susanne Versloot 

 
 
Voortgangsbericht beroepingswerk 2 Voortgangsbericht beroepingswerk 2
Zoals u heeft kunnen lezen of hebt gemerkt is op zondag 24 maart in de ochtenddienst een invulformulier uitgereikt, waarop u kon aangeven wat u belangrijk vindt in het profiel van een te beroepen predikant. Ook was er ruimte om namen te noemen van mogelijk passende predikanten. U heeft massaal van die gelegenheid gebruik gemaakt, en samen met de reacties per mail zijn er zo’n honderd formulieren bij ons binnen gekomen. Wij mogen erg dankbaar zijn voor zo’n meelevende gemeente. Op basis van deze reacties en het beleidsplan heeft een kleine commissie op 30 maart een profielschets gemaakt voor een nieuwe predikant. Deze wordt nu voorgelegd aan de kerkenraad. Tegelijkertijd worden er mensen benaderd om zitting te nemen in de beroepingscommissie. Deze commissie zal volgens de kerkorde uit tenminste drie kerkenraadsleden bestaan. Voor het grootste deel worden de plekken ingevuld door gemeenteleden. Eind april zal de beroepingscommissie echt aan het werk gaan.
     Henk de Heer
 
 
Beroepingswerk – voortgangsbericht 1 Beroepingswerk – voortgangsbericht 1

Beste gemeenteleden,


In verband met het naderende afscheid van dominee Schouten is er vanuit de kerkenraad een tijdelijke commissie voorbereiding beroepingswerk, bestaande uit Hermien Bruggeman, Henk de Heer, Ben Lekkerkerker en Arjan Polderman, aan de slag gegaan. Aan de hand van de Gids voor het Beroepingswerk, oriënteren zij zich op het vormgeven van het beroepingswerk en wat er nodig is. Een eerste planning is gemaakt.
 
lees meer »
 
 
 

Inloggen

Meditatie

BREEKBAAR PASEN
We leven toe naar Pasen, door de diepte van het lijden van Jezus heen. Deze weg door de diepte heen krijgt dit jaar een bijzondere lading door de coronacrisis. We hebben te maken met grote bezorgdheid, onzekerheid en angst om het coronavirus. We denken aan de zieken en aan de families die getroffen zijn door overlijden in hun kring. Hoe intens verdrietig en aangrijpend zijn deze situaties. Het is ons gebed dat zij in deze diepte de nabijheid van God mogen ervaren.
Maar de diepte gaat verder. We worden op onszelf en een kleine kring naasten teruggeworpen. Nog breder is de impact enorm: op werk, school, ons zorgstelstel, de dagelijkse boodschap. Op tal van manieren wordt er geschud aan de grondvesten van ons bestaan. We worden erbij stilgezet hoe kwetsbaar we zijn.

Afhankelijk
Jezus heeft zijn kwetsbaarheid intens doorleefd, tot in de dood. Zo wilde hij één zijn met de mensen en de wereld. Kwetsbaar als hij was heeft hij in Getsemané uitgesproken dat hij zijn leven legde in de handen van God. Dat was ook zijn laatste schreeuw aan het kruis. Hij gaf zich over in het

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.