PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Taken van de diaken Taken van de diaken

In het algemeen is de diaconie betrokken bij:
- het inzamelen van de collecten, samen met een aantal collectanten;
- de viering van het Heilig Avondmaal.

Verder gelden er voor de diakenen van Hervormde Woerden nog een aantal specifieke taken die door een of meerdere diakenen worden gedaan of afgevaardigde zijn naar bepaalde instellingen. Sommige taken zijn wijkgebonden, anderen gelden voor alle vier wijken gezamenlijk.

In willekeurige volgorde waar onze diaconie bij betrokken is en voor u wellicht interessant zijn:

Giftenadviescommissie
Van elke wijk is er één diaken afgevaardigd die gezamenlijk de aanvragen beoordelen voor een financiële bijdrage van bekende en onbekende instellingen.

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp)
Van elke wijk is er één diaken afgevaardigd. Gezamenlijk zorgen zij voor het aandacht besteden aan het verzoek van het Werelddiaconaat of Medische zending voor financiële bijdragen. Ook zorgen zij ervoor om het beschikbaar foldermateriaal bij de kerkdiensten uit te reiken.

Diaconaal collecte project
Van elke wijk is er één diaken afgevaardigd. Gezamenlijk zoeken zij een diaconaal doel uit, waarvoor bijvoorbeeld bij de catechisatie - groepen, bijbel- en gesprekskringen en jeugdwerk gespaard kan worden.

WeideSticht
Dit is een stichting die zich inzet om bij thuiszorginstellingen uit onze regio medewerkers beschikbaar te hebben die hulp verlenen die aansluit bij de Protestants Christelijke levensvisie. Het gaat om drie thuiszorginstellingen, waaronder De Vierstroom uit Gouda/Woerden. De stichting wordt gesteund door een aantal protestantse kerken uit Woerden en omgeving. Een van de diakenen is afgevaardigde in deze stichting.

’t Centrum
Deze organisatie tracht om via een ontmoetingscentrum de “kerk dicht bij de straat” te brengen. Het is sinds 1992 gevestigd in ’t Centrum aan de Hoge Woerd 3a. Het is een centrum waar gastvrijheid centraal staat, er gezamenlijk voor weinig geld gegeten kan worden, je makkelijk kontakten kunt leggen, men steun en advies kan vinden en een “thuis” is waar er altijd iemand naar je luistert.
De laatste jaren is duidelijk geworden dat ’t Centrum in een behoefte voorziet.
Het Centrum is geopend:
op zondag 1x per maand van 15.00-18.15 uur
op dinsdag van 19.00-22.30 uur
op woensdag van 9.30–13.30 uur en van 16.00-22.30 uur
op donderdag en vrijdag van 16.00–22.30 uur
op zaterdag 1x per maand speciale activiteiten

Op woensdag morgen, als voorbeeld, is er na het ochtendgebed gelegenheid om een kopje koffie te drinken in ’t Centrum en wat bij te praten. U bent van harte welkom om eens te komen kijken en de sfeer of de prima verzorgde maaltijden te proeven.
’t Centrum, een plek waar een grote groep vrijwilligers zorgt voor het warme plekje waar menig mens behoefte aan heeft.

In totaal zijn er 18 kerkelijke gemeenten uit Woerden en omgeving die in ’t Centrum participeren.


Stichting “Woerden helpt Roemenië en Oekraine”
Het doel is hulp verlenen in brede zin aan het Roemeense volk. De hulpverlening verloopt via de Hongaars Hervormde Kerk in Roemenië. De hulp geschiedt via de inzameling van kleding, voedsel en nog veel meer zaken. Er worden allerlei acties georganiseerd o.a. verkoopdagen en de bekende jaarlijkse Roemenië - markt, die gehouden wordt op de laatste zaterdag van augustus. De organisatie wordt gerund door een groot aantal vrijwilligers en ondersteund door kerken uit Woerden en omstreken. Ook wordt er hulp verleend aan een dorpje in de Oekraïne. Er is één diaken afgevaardigde in deze stichting. De stichting heeft een eigen website: www.woerdenhelpt.nl

Roosevelthuis
Het FD Roosevelthuis in Doorn wordt eenmaal per jaar gedurende een vakantieweek door gehandicapten bezocht. Samen met kerken uit 3 andere plaatsen wordt een groep van 44 personen samengesteld. Aan de deelnemers zal een bijdrage naar draagkracht worden gevraagd. Een eventueel tekort wordt door de diaconie betaald.

Plaatselijke Raad van Kerken
De diaconale commissie van de Plaatselijke Raad van Kerken zet zich in voor hulpverlening in de gemeente Woerden die financieel en/of sociaal in knelsituaties zijn gekomen. Twee diakenen zijn naar de commissie afgevaardigd.

Hospice huis
De diaconie heeft geen direct bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het in Woerden gevestigde Hospice huis “De Mantelmeeuw”. Als waarnemer is er één diaken afgevaardigd.

De Meerpaal
Zaken die het bestuur van de Meerpaal aangaan zijn de peuterspeelzaal, opvang, huurders, onderhoud van het gebouw. Een diaken is afgevaardigd als toehoorder en/of adviseur in het bestuur van de Meerpaal.

Cassetterecorderdienst
Deze dienst zorgt er voor dat zieken en andere belangstellenden in de gemeente de kerkdienst later in de week via een cassettebandje kunnen mee beleven. Dit is ingesteld door het college van diakenen.
Van elke wijk is een diaken afgevaardigd.

Interkerkelijke Paaszang
In de week voor Pasen worden interkerkelijke Paaszangdiensten georganiseerd in de diverse tehuizen in Woerden. Een diaken heeft zitting in de commissie.

De Herberg
De Herberg in Oosterbeek is een tehuis voor mensen die een poosje weg moeten omdat zorgen of problemen hen te zwaar worden. Te denken valt hierbij aan het verlies van man of vrouw, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, huwelijksproblemen, kinderen die grote zorgen geven en dergelijke. Een kleine staf van beroepskrachten, bijgestaan door vrijwilligers, proberen via allerlei activiteiten de gasten te helpen bij het (terug) vinden van een zeker evenwicht in hun leven.
Het maximale verblijf is zes weken. Men betaalt een bijdrage in de kosten, maar wanneer dat een probleem is kan de diaconie bijspringen.

Kerst/Paasgroeten en gaven
5 à 6 weken voor Kerstmis en Pasen worden er in beide kerken setjes met kaarten uitgereikt die doorgemeenteleden verstuurd kunnen worden naar o.m gevangenen in andere landen.
Aan mensen in Woerden die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken wordt in die periode een bijdrage verleend

Incidentele hulp
Via de predikant of ouderling en soms via de Gemeentelijke Sociale Dienst wordt de diaconie er op geattendeerd dat er mensen zijn die om uiteenlopende redenen financiële problemen hebben . Per situatie wordt bezien of hier hulp mogelijk is. Deze hulpverlening kan verschillende vormen hebben, soms materiele hulp, soms hulp bij de sanering van de schulden of een renteloze lening.
Met nadruk wordt gesteld dat vragen om incidentele hulp altijd anoniem worden behandeld.

Seniorenreis resp. Kerstmaaltijd
In september gaan de diakenen een middagje uit met de senioren, alleengaanden of gehandicapten. Dit wordt per wijk georganiseerd waarbij de mensen door de betreffende diakenen benaderd worden.
In de week voor kerst wordt voor dezelfde groep een kerstmaaltijd georganiseerd.

 

 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

VOORBEREIDING OP DE BEGRAFENIS
“Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.”

Johannes 12:7

Minder dan een week voor Zijn kruisiging, gaat Jezus naar Bethanië. Daar wonen vrienden van Hem. Het gezin van Martha, Maria en Lazarus. Daar kwam Hij graag. Daar woont liefde. Vergeet niet: de Zoon van God was ook mens. Met alle menselijke emoties zoals jij en ik. Juist nu zoekt Hij de warmte van vertrouwde mensen om Zich heen.
Tijdens de maaltijd gaat Maria naar Jezus toe en zalft Hem met zuivere narduszalf van zeer grote waarde. Een uiting van haar liefde en toewijding voor Hem. ‘Als je veel van iemand houdt, geef je ’t mooiste wat je hebt …’ De geur van dat flesje vult het hele huis, maar dat was eigenlijk de geur van dodenzorg. Dat parfum werd toentertijd gebruikt om de graflucht te overvleugelen. Denk maar aan de vrouwen die op de Paasmorgen naar het graf van Jezus gaan met heerlijk ruikende specerijen. Ook hier bij Maria wordt zalven balsemen.
Deze uiting van haar liefde, van wat er leefde in haar hart, wordt zo door Jezus herkend en aanvaard: “Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.” Wel te vroeg natuurlijk, want Jezus

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.