PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Tijd en plaats Tijd en plaats

De zondagochtenddiensten zijn diensten van de wijken Noord en West samen. Ze worden afwisselend gehouden in de Petruskerk, Kerkplein 5, en de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10. Ze beginnen om 9.30 uur, met een uitzondering op hoogtijdagen; dan zijn er dubbele ochtenddiensten, die met name liturgisch een verschillend karakter hebben.
Op de zondagavonden beginnen de diensten om 18.30 uur. Er is in PKN-verband een breder aanbod van diensten met verscheidene karakters. De meeste ‘gewone diensten’ worden gehouden in de Maranathakerk of in de Petruskerk. Daarnaast zijn er vesperdiensten, cantatediensten en Uren van Lofprijzing, waarvan de meeste worden gehouden in de Opstandingskerk of de Kruiskerk.
De doordeweekse activiteiten van onze wijk vinden plaats in de Maranathakerk. Koster is dhr. L.W. (Leen) van der Have, Berkenlaan 24, 3442 EV, tel. 410111 of 413880, e-mail.

 
Kinderoppas Kinderoppas

Iedere morgendienst is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar kinderoppas. Vrijwilligers uit de gemeente verzorgen deze kinderen en houden ze bezig. Zo kunnen de ouders van kleine kinderen zonder zorgen de dienst bijwonen. Coördinatie: Erica Turkenburg, 411914, e-mail, en Marleen de Vos, 425072, e-mail
 

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

Tijdens de morgendienst is er kindernevendienst. Het doel daarvan is om kinderen op een speelse manier vertrouwd te maken met het geloof en de Bijbel. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de methode “Vertel het maar ...” (www.vertelhetmaar.nl). Deze methode volgt het rooster van het kerkelijk jaar en geeft inhoud aan en vertaling van verhalen en thema’s uit de Bijbel.

De kinderen worden in de kerk vaak voor de schriftlezing naar voren geroepen voor een kort gesprekje en gebed met de predikant. Daarna krijgen de kinderen in een brandend lantaarntje het licht van de paaskaars mee naar hun eigen ruimte.

De opbouw van een kindernevendienst is meestal als volgt: een inleiding, het lezen van de schriftlezing of het vertellen van het bijbelverhaal met de uitleg en een verwerking in de vorm van een activiteit met de kinderen.

Met Pasen en Kerst werken we met de wijkpredikanten aan een project dat in de eredienst een plaats krijgt en dat wordt afgesloten met een gezinsviering in de kerk. Bij doopdiensten wordt er namens de kinderen aan de desbetreffende personen een herinnering aangeboden.

Er zijn drie groepen, gerekend naar de indeling van de basisschool:
Groep 1,2
Groep 3,4,5
Groep 6,7,8

Voor de zomervakantie geven we de oudste kinderen van groep 8 in een kerkdienst gelegenheid om afscheid te nemen van de nevendienst en heten we hen welkom in de ‘gewone’ dienst, catechese en tienerkerk.

De kindernevendienst valt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden West en Noord en wordt geleid door een team van vrijwilligers uit beide wijken. 

Coördinatie van de kindernevendienst: 
Maron Roelofsen,
Tel. 0348 – 746237,
e-mail,
en
Gerjanne Kuus van Leeuwen
06 30672620
e-mail

 
Tienerkerk Tienerkerk

De Tienerkerk is een dienst voor tieners in het voortgezet onderwijs (12-15/16 jaar). De dienst is op dezelfde tijd als de reguliere ochtenddienst. In deze dienst wordt gelezen uit de Bijbel, gebeden, en er is ook tijd voor ontspanning, in de vorm van een spel, film, muziek en discussie. De diensten zijn echt gericht op tieners. Hen proberen we actief te betrekken in ons programma. We maken gebruik van het programma Rock Steady van Youth for Christ.
De Tienerkerk is elke derde zondag van de maand (vanaf oktober t/m juni) in “Het Arendsnest”, dit is ruimte op de eerste verdieping van de Opstandingskerk. De Tienerkerk begint om 9.30 uur (deuren zijn open vanaf 9.15 uur).
Er is meer te lezen over tienerkerk op www.jongwoerden.nl. Contactpersoon: Patrick van der Veen, tel. 06-46083828, e-mail.

 
Zondagsbrief en beamerteam Zondagsbrief en beamerteam

Bij de ochtenddiensten in de Petruskerk wordt er een ‘Zondagsbrief’ uitgedeeld aan de kerkgangers met daarop de orde van dienst en mededelingen. De coördinatie en vervaardiging van de Zondagsbrief is voor wijk West in handen van mw. Betty Beukers, Barwoutswaarder 22, 3449 HM Woerden,  .
De Maranathakerk heeft een projectie-installatie waardoor de orde van dienst, mededelingen, te zingen liederen en schriftlezingen visueel te volgen zijn. Een aantal mensen uit de gemeente vormt samen met de koster het ‘beamerteam’, dat de presentaties voorbereidt en verzorgt. In overleg kunnen betrokkenen zelf een powerpointpresentatie maken; een sjabloon is beschikbaar op http://sites.google.com/site/beamerteamwoerden/. Coördinator is Henze Berkheij, tel. 795233, .

 
Autodienst Autodienst

Voor hen die naar de kerk willen en niet zo goed ter been zijn, staat er zowel ’s morgens als ’s avonds een auto klaar waarmee men gehaald en gebracht kan worden. De namen en telefoonnummers staan telkens vermeld in het wijkbericht van het kerkblad. Coördinatie: dhr. Gert Vos, Vierwoudstedenmeer 88, 3446JP Woerden, tel. 422237, e-mail.

 
Kerkradio, internet en bandrecorder Kerkradio, internet en bandrecorder

Voor hen die de kerkdiensten niet meer kunnen bijwonen, bestaat de mogelijkheid een aansluiting op de kerkradio aan te vragen. Contactpersoon hiervoor is dhr. Rinus van der Does, Lindenlaan 7, 3442 GD, tel. 420235, e-mail. Wanneer er een orde van dienst is, ontvangen abonnees van de kerkradio hier een exemplaar van.

Daarnaast is het mogelijk om de kerkdiensten live of na afloop te beluisteren via internet. U gaat hiervoor naar www.kerkomroep.nl, u klikt in de kaart van Nederland op de provincie Utrecht en zoekt dan in de lijst de kerken in Woerden op.

Zij die, door ziekte of welke andere oorzaak, tijdelijk aan huis gebonden zijn en daarom de kerkdiensten niet kunnen bezoeken, kunnen door middel van een cassettebandje de kerkdienst thuis beluisteren. Hiervoor kunt u contact opnemen met een van de kosters.

 
Kosters en hulpkosters Kosters en hulpkosters

Maranathakerk
dhr. L.W. (Leen) van der Have, Berkenlaan 24, 3442 EV, tel. 413880, e-mail

Petruskerk
dhr. J. (Jan) Gorter, Floris Versterstraat 26, 3443 HJ, tel. 423981
dhr. N. (Nico) de Knikker, Weegbreeweide 14, 3448 JL, tel. 410847
dhr. J.W. (Jan Willem) de Koning, Oudelandseweg 8, 3443 AA, tel. 416769
dhr. R. (Rob) Muijt, Bekenlaan 33, 3448 XA, tel. 06-11014098
dhr. J. (Jan) Vroedsteijn (coördinatie Petruskerk), Maltakade 36, 3446 BC, tel. 423134, e-mail

 
Kerkmusicus en organisten Kerkmusicus en organisten

Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente heeft vijf organisten in dienst, die bij toerbeurt diensten vervullen, zowel in de Petruskerk als in de Maranathakerk:
dhr. J.A. (Ad) van Pelt (coördinatie), Stromenlaan 85, 3448 CC, tel. 421884, e-mail
dhr. C.J. (Kees) Bruggeman, Dwergroosweide 23, 3448 ZH, tel. 410187
dhr. N.A. (Nico) van der Kooij, Meidoornstraat 46, 3442 GC, tel. 423446
dhr. M.A. (Marnix) van der Ploeg, Veldbloemenlaan 32, 3448 GM, tel. 460970
mw. A. (Annelies) van Zoelen-Kuus, Hoefslag 1, 3471 AJ Kamerik, tel. 402837

 
Commissie van ontvangst Commissie van ontvangst

Ter begroeting van de gemeenteleden bij het binnenkomen in de kerk is er een commissie van ontvangst. Deze verleent ook zo nodig hand- en spandiensten wanneer de dienst druk bezet is. Het rooster, dat aangeeft wie van de dames en heren dienst hebben, wordt opgesteld door mw. Annie van ’t Zet-Bosje, Maasoord 24, 3448 BM, tel. 460241, e-mail.

 
Collectanten Collectanten

De diakenen worden bij het collecteren tijdens de eredienst bijgestaan door de volgende collectanten:
mw. Agnes Boelhouwer, tel. 460467
mw. Annemieke Burger-de Valk, tel. 425444
dhr. Rik Gorter, tel. 433879
mw. Ellen Verweij-Verhage, tel. 431092
dhr. Otto Verwer, tel. 453580
dhr. Gert Vos, tel. 422237

 
Bloemendienst Bloemendienst

Tijdens onze diensten staan er bloemen in de kerk, die na afloop van de dienst bij een gemeentelid worden bezorgd als blijk van medeleven en als groet van de gemeente. Een aantal mensen heeft zich daarvoor beschikbaar gesteld. Zij krijgen naam en adres door van,  die daartoe contact onderhoudt met de scriba.

 
Avondmaal Avondmaal

Acht keer per jaar, alsmede op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Kinderen en andere doopleden kunnen daaraan deelnemen in gezinsverband. Het Heilig Avondmaal is ook open voor mensen die in een andere kerkelijke gemeente daartoe worden toegelaten. Aan kinderen uit onze gemeente wordt een gerichte, korte avondmaalscatechese aangeboden.

 
Doop Doop

De doopdiensten vinden plaats in samenwerking met wijkgemeente Noord. Ouders die hun kind willen laten dopen sturen in ieder geval een geboortekaartje naar de predikant en hebben eerst een persoonlijk gesprek met hem. Ongeveer tien dagen voor de doopbediening is er een avond met alle ouders waarop er, naast een nadere kennismaking met alle betrokkenen, een gesprek plaatsvindt over de betekenis van de doop en de voorbereiding van de dienst. In de loop van het seizoen na de doopbediening wordt er een avond gehouden onder leiding van één van de predikanten of de kerkelijk werker over de geloofsopvoeding.

 
Trouwdiensten Trouwdiensten

Bruidsparen dienen reeds bij de vaststelling van hun huwelijksdatum contact op te nemen met de predikant, het kerkelijk bureau en de koster van de kerk waar de voorkeur naar uitgaat. In gezamenlijk overleg worden datum en tijdstip vastgesteld. Naast een kennismakingsgesprek, vinden er in de regel nog twee uitgebreide gesprekken met de predikant plaats: over de betekenis van het huwelijk en over de invulling van de trouwdienst.

 
Rouwdiensten Rouwdiensten

De predikant en de kerkelijk werker worden, indien mogelijk en gewenst, betrokken bij het proces van afscheid nemen en sterven. Indien men daaraan toe is, kan reeds in die fase over de inhoud van een afscheidsdienst gesproken worden. Wanneer het levenseinde onverwacht komt zal het eerste contact met de familie pas op de dag van overlijden plaatsvinden. Door de familie dient persoonlijk contact opgenomen te worden met de voorganger, voordat door de begrafenisondernemer vaste afspraken worden gemaakt over tijd en plaats van de begrafenis- of crematieplechtigheid.

 
Interkerkelijke diensten voor en door mensen met een verstandelijke beperking Interkerkelijke diensten voor en door mensen met een verstandelijke beperking

Uitgaande van de Plaatselijke Raad van Kerken worden in de verschillende kerken in Woerden ongeveer zes kerkdiensten per jaar gehouden voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Contactpersoon is mw. Eveline van der Valk-Pouwels, Prinsenlaan 84, 3442 CH, tel. 06‑48251655, e-mail.

 
Morgengebed in het koor van de Petruskerk Morgengebed in het koor van de Petruskerk

Iedere woensdagmorgen wordt er van 9.00 tot 9.30 uur een morgengebed gehouden in het koor van de Petruskerk. Het morgengebed is een interkerkelijk gebeuren met voorgangers uit de verscheidene plaatselijke kerken. Ook de bezoekers hebben verschillende kerkelijke achtergronden. Het doel van deze ontmoetingen is samen bidden voor kerk en wereld. Ook wordt er gezongen en vindt er een schriftlezing plaats, gevolgd door een korte overdenking.

 
Morgengebed in de Lange Wiek Morgengebed in de Lange Wiek

In de ontmoetingsruimte van de Lange Wiek wordt twee keer per maand een morgengebed gehouden op vrijdagmorgen vanaf 9.45 uur. De RK parochie verzorgt het morgengebed op iedere eerste vrijdagmorgen van de maand; de PKN-kerken verzorgen het morgengebed iedere derde vrijdagmorgen van de maand. De kerstviering in december is een gezamenlijke, oecumenische dienst. Het initiatief voor het morgengebed is uitgegaan van de bewoners in de verschillende huizen aan de Molenvlietbrink en voorziet in een grote behoefte. Iedereen is welkom en na afloop is er koffie en ruimte voor verdere ontmoeting. Contactpersoon: mw. Joke Sneep, tel. 0348-430079.

 
 
 

Inloggen

Meditatie

BREEKBAAR PASEN
We leven toe naar Pasen, door de diepte van het lijden van Jezus heen. Deze weg door de diepte heen krijgt dit jaar een bijzondere lading door de coronacrisis. We hebben te maken met grote bezorgdheid, onzekerheid en angst om het coronavirus. We denken aan de zieken en aan de families die getroffen zijn door overlijden in hun kring. Hoe intens verdrietig en aangrijpend zijn deze situaties. Het is ons gebed dat zij in deze diepte de nabijheid van God mogen ervaren.
Maar de diepte gaat verder. We worden op onszelf en een kleine kring naasten teruggeworpen. Nog breder is de impact enorm: op werk, school, ons zorgstelstel, de dagelijkse boodschap. Op tal van manieren wordt er geschud aan de grondvesten van ons bestaan. We worden erbij stilgezet hoe kwetsbaar we zijn.

Afhankelijk
Jezus heeft zijn kwetsbaarheid intens doorleefd, tot in de dood. Zo wilde hij één zijn met de mensen en de wereld. Kwetsbaar als hij was heeft hij in Getsemané uitgesproken dat hij zijn leven legde in de handen van God. Dat was ook zijn laatste schreeuw aan het kruis. Hij gaf zich over in het

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.