PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Taakomschrijving Wijkouderlingen en Ouderlingen met een bijzondere taak Taakomschrijving Wijkouderlingen en Ouderlingen met een bijzondere taak

 

Doel: zorg voor opbouw van de kerkelijke wijkgemeente
Ouderlingen hebben met elkaar de mooie taak om leiding te geven aan de wijkgemeente. De ouderlingen zorgen samen met de diakenen en de predikant voor de organisatie van het kerkelijke werk. Ze helpen en ondersteunen de predikant, zodat het Evangelie kan worden verkondigd en de wijkgemeente haar missionaire opdracht kan vervullen in Woord en daad. De ouderlingen zorgen ervoor en zien erop toe dat alles in de gemeente in goede orde verloopt.
Voor de opbouw van de wijkgemeente onderhouden de ouderlingen het contact met de gemeenteleden, door bij hen op bezoek te gaan. Ze mogen daarbij de liefde van Christus doorgeven en de gemeenteleden stimuleren en versterken in het geloof.
Vanuit Gods liefde en de bewogenheid met de ander heeft onze christelijke gemeente oog voor het geestelijk welzijn van de gemeenteleden en de medemens. Deze pastorale zorg voor elkaar, in de vorm van luisteren, onderwijzing en bemoediging is een belangrijk onderdeel van het werk van de ouderlingen. De ouderlingen hebben een dienende taak. De zorg voor de gemeenteleden gebeurt op basis van gelijkwaardigheid.

Wijkouderlingen hebben elk de zorg voor een geografisch deel van de wijk, een zogenaamde sectie. Een aantal ouderlingen heeft een bijzondere taak. Het gaat om evangelisatie, de coördinatie van een kloppend hart of de specifieke zorg voor jeugd/jongeren of senioren. Daarnaast zijn er enkele ouderlingen met bestuurlijke taken. De ouderlingen met een bijzondere taak hebben geen eigen sectie. De invulling van bijzondere taken is afhankelijk van behoefte en beschikbaarheid. In andere (wijk)gemeenten zijn er bijvoorbeeld ook ouderlingen met specifieke taken, zoals: jonge gezinnen, vorming & toerusting, coördinatie Bijbelkringen, etc.

Het kerkelijke werk doe je nooit alleen. We mogen het werk doen in opdracht en onder de zegen van God. Collega ouderlingen ondersteunen elkaar waar nodig bij het uitoefenen van de taak. Om het werk van de (wijk)ouderlingen te ontlasten zijn er ook pastoraal bezoekers en contactpersonen. Zij concentreren zich op het bezoekwerk.


Werkzaamheden OuderlingenAls ouderling ben je lid van de kerkenraad van de wijkgemeente. In de kerkenraad komen zaken aan de orde die te maken hebben met het reilen en zeilen van de kerkelijke gemeente.

Alle ouderlingen zijn actief betrokken in de kerkdiensten:

 • De ouderlingen doen als ambtsdragers afwisselend dienst in de morgen- en avonddiensten, volgens een af te spreken rooster.
 • U kunt gevraagd worden om dienst te doen in rouw- of trouwdiensten en diensten in het ziekenhuis / verpleeghuis.
 • Voor bijzondere diensten, zoals doop-, belijdenis- of bevestigingsdienst, zijn één of meer ouderlingen ook betrokken bij de voorbereidingsavond.

Voor de bespreking van de pastorale zorg binnen de gemeente is er een aantal keer per jaar een gezamenlijk overleg (consistorievergadering) van alle ouderlingen en pastoraal bezoekers.

Wijkouderlingen
Wijkouderlingen hebben elk de zorg voor een geografisch deel van de wijk, een zogenaamde sectie. Het streven is om alle gemeenteleden - die bezoek op prijs stellen -  periodiek en afhankelijk van de behoefte te bezoeken. Bijzondere gebeurtenissen zijn aanleiding voor een extra huisbezoek. Je kunt hierbij denken aan welkom heten van nieuwe gemeenteleden, geboorte, huwelijksjubilea, ziekte en overlijden. Op deze wijze willen we als gemeente met elkaar meeleven in vreugde en verdriet.
Er zijn gemeenteleden die hebben aangegeven liever geen huisbezoek te krijgen. Deze wens wordt gerespecteerd. Wel zorgt de wijkouderling ervoor dat elke 2 à 4 jaar wordt nagegaan of die situatie ongewijzigd is.
Elke sectie is anders. Zo zijn er secties met meer of minder adressen en zijn er verschillen in het aantal meelevende gemeenteleden of het verloop. Ook zijn er secties met relatief veel senioren of bijvoorbeeld alleenstaande jongeren.

Om het werk van de wijkouderlingen te ontlasten zijn er ook pastoraal bezoekers en contactpersonen. Zij concentreren zich op het bezoekwerk. Het werk in de sectie en het aantal adressen dat bezocht wordt kan hierdoor met meer personen worden gedeeld. Voor het werk van de pastoraal bezoekers en de contactpersonen zie de betreffende taakomschrijvingen.
Voor het werk in de secties vindt afstemming plaats per kloppend hart. De taken die met de leden van het kloppendhartteam worden gedeeld, zijn hieronder vermeld bij ouderling-coördinator.

Ouderling-coördinatoren
Onze Hervormde wijkgemeente Woerden West is verdeeld in vijf kloppende harten. Elk kloppend hart bestaat uit 3 - 5 secties. Als ouderling-coördinator geef je leiding aan één van deze kloppende harten. Elk kloppend hart heeft de directe aandacht van een team bestaande uit een ouderling-coördinator, (wijk)ouderlingen, diakenen, pastoraal bezoekers, contactpersonen en andere vrijwilligers.

Met de leden van het kloppendhartteam worden de activiteiten in dit deel van de wijkgemeente georganiseerd. Activiteiten zijn bijvoorbeeld:

 • bezorgen van de (jeugd)wijkgids
 • uitnodigingen voor de (huis)catechese
 • organisatie en deelnemen aan groothuisbezoek

Voor het organiseren van de activiteiten en het verdelen van de taken komt het team een aantal maal per jaar bijeen.

Jeugdouderlingen
Zij richten zich vooral op het invullen en uitbouwen van bestaand en nieuw kerkelijk jeugdwerk.

 • Leiden of actief betrokken bij één van de jeugdactiviteiten (jeugdclubs, catechese, tienerkamp, jeugdpastoraat, jeugddiensten)
 • Contact houden met en stimuleren van vrijwilligers (bijv. jeugdclubleiders, catecheten)
 • Overleg met jeugdouderlingen en jongerenwerker uit eigen wijk
 • Meehelpen nieuw missionair jeugdwerk op te zetten
 • Betrokken bij de organisatie van jeugddiensten

Deze activiteiten hoef je niet alleen te doen. Het werk wordt ondersteund vanuit het Protestants Jeugd Overleg (PJO) in Woerden. Samen met de andere jeugdwerkers neem je hier aan deel.

Seniorenouderling
De seniorenouderling richt zich vooral op het welzijn van de senioren binnen onze wijkgemeente. Voor het bezoeken van senioren is er momenteel een groep van circa 25 contactpersonen, die elk 8 - 20 alleenstaande gemeenteleden of echtparen bezoeken. De seniorenouderling geeft leiding aan dit bezoekwerk. De seniorenouderling doet zelf ook bezoekwerk en organiseert samen met andere vrijwilligers de contactmiddagen voor senioren.

Ouderlingen met bestuurlijke taken
Enkele ouderlingen zijn specifiek belast met organisatorische en bestuurlijke taken. Zo is één van de ouderlingen voorzitter van de wijkkerkenraad. De wijkkerkenraad heeft ook een soort secretaris (scriba). Deze ouderling zorgt voor de verslagen van de wijkkerkenraad en is verantwoordelijk voor de afkondigingen, de correspondentie en het archief van de wijkgemeente. De scriba is het centrale informatiepunt van de wijkgemeente. De voorzitter, de scriba en de predikant vormen samen met nog enkele hiervoor gevraagde ambtsdragers (minimaal één ouderling en één diaken) het dagelijks bestuur (moderamen) van de wijkkerkenraad. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de wijkkerkenraad voor.
Ten slotte zijn er nog twee ouderlingen die zich richten op de bestuurlijke taak van kerkrentmeester. Deze ouderlingen maken deel uit van het college van kerkrentmeesters (kerkvoogdij), dat is belast met de financiën en de zorg voor de (kerk)gebouw(en) van de kerkelijke gemeente.

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.