PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Taakomschrijving Wijkouderlingen en Ouderlingen met een bijzondere taak Taakomschrijving Wijkouderlingen en Ouderlingen met een bijzondere taak

 

Doel: zorg voor opbouw van de kerkelijke wijkgemeente
Ouderlingen hebben met elkaar de mooie taak om leiding te geven aan de wijkgemeente. De ouderlingen zorgen samen met de diakenen en de predikant voor de organisatie van het kerkelijke werk. Ze helpen en ondersteunen de predikant, zodat het Evangelie kan worden verkondigd en de wijkgemeente haar missionaire opdracht kan vervullen in Woord en daad. De ouderlingen zorgen ervoor en zien erop toe dat alles in de gemeente in goede orde verloopt.
Voor de opbouw van de wijkgemeente onderhouden de ouderlingen het contact met de gemeenteleden, door bij hen op bezoek te gaan. Ze mogen daarbij de liefde van Christus doorgeven en de gemeenteleden stimuleren en versterken in het geloof.
Vanuit Gods liefde en de bewogenheid met de ander heeft onze christelijke gemeente oog voor het geestelijk welzijn van de gemeenteleden en de medemens. Deze pastorale zorg voor elkaar, in de vorm van luisteren, onderwijzing en bemoediging is een belangrijk onderdeel van het werk van de ouderlingen. De ouderlingen hebben een dienende taak. De zorg voor de gemeenteleden gebeurt op basis van gelijkwaardigheid.

Wijkouderlingen hebben elk de zorg voor een geografisch deel van de wijk, een zogenaamde sectie. Een aantal ouderlingen heeft een bijzondere taak. Het gaat om evangelisatie, de coördinatie van een kloppend hart of de specifieke zorg voor jeugd/jongeren of senioren. Daarnaast zijn er enkele ouderlingen met bestuurlijke taken. De ouderlingen met een bijzondere taak hebben geen eigen sectie. De invulling van bijzondere taken is afhankelijk van behoefte en beschikbaarheid. In andere (wijk)gemeenten zijn er bijvoorbeeld ook ouderlingen met specifieke taken, zoals: jonge gezinnen, vorming & toerusting, coördinatie Bijbelkringen, etc.

Het kerkelijke werk doe je nooit alleen. We mogen het werk doen in opdracht en onder de zegen van God. Collega ouderlingen ondersteunen elkaar waar nodig bij het uitoefenen van de taak. Om het werk van de (wijk)ouderlingen te ontlasten zijn er ook pastoraal bezoekers en contactpersonen. Zij concentreren zich op het bezoekwerk.


Werkzaamheden OuderlingenAls ouderling ben je lid van de kerkenraad van de wijkgemeente. In de kerkenraad komen zaken aan de orde die te maken hebben met het reilen en zeilen van de kerkelijke gemeente.

Alle ouderlingen zijn actief betrokken in de kerkdiensten:

 • De ouderlingen doen als ambtsdragers afwisselend dienst in de morgen- en avonddiensten, volgens een af te spreken rooster.
 • U kunt gevraagd worden om dienst te doen in rouw- of trouwdiensten en diensten in het ziekenhuis / verpleeghuis.
 • Voor bijzondere diensten, zoals doop-, belijdenis- of bevestigingsdienst, zijn één of meer ouderlingen ook betrokken bij de voorbereidingsavond.

Voor de bespreking van de pastorale zorg binnen de gemeente is er een aantal keer per jaar een gezamenlijk overleg (consistorievergadering) van alle ouderlingen en pastoraal bezoekers.

Wijkouderlingen
Wijkouderlingen hebben elk de zorg voor een geografisch deel van de wijk, een zogenaamde sectie. Het streven is om alle gemeenteleden - die bezoek op prijs stellen -  periodiek en afhankelijk van de behoefte te bezoeken. Bijzondere gebeurtenissen zijn aanleiding voor een extra huisbezoek. Je kunt hierbij denken aan welkom heten van nieuwe gemeenteleden, geboorte, huwelijksjubilea, ziekte en overlijden. Op deze wijze willen we als gemeente met elkaar meeleven in vreugde en verdriet.
Er zijn gemeenteleden die hebben aangegeven liever geen huisbezoek te krijgen. Deze wens wordt gerespecteerd. Wel zorgt de wijkouderling ervoor dat elke 2 à 4 jaar wordt nagegaan of die situatie ongewijzigd is.
Elke sectie is anders. Zo zijn er secties met meer of minder adressen en zijn er verschillen in het aantal meelevende gemeenteleden of het verloop. Ook zijn er secties met relatief veel senioren of bijvoorbeeld alleenstaande jongeren.

Om het werk van de wijkouderlingen te ontlasten zijn er ook pastoraal bezoekers en contactpersonen. Zij concentreren zich op het bezoekwerk. Het werk in de sectie en het aantal adressen dat bezocht wordt kan hierdoor met meer personen worden gedeeld. Voor het werk van de pastoraal bezoekers en de contactpersonen zie de betreffende taakomschrijvingen.
Voor het werk in de secties vindt afstemming plaats per kloppend hart. De taken die met de leden van het kloppendhartteam worden gedeeld, zijn hieronder vermeld bij ouderling-coördinator.

Ouderling-coördinatoren
Onze Hervormde wijkgemeente Woerden West is verdeeld in vijf kloppende harten. Elk kloppend hart bestaat uit 3 - 5 secties. Als ouderling-coördinator geef je leiding aan één van deze kloppende harten. Elk kloppend hart heeft de directe aandacht van een team bestaande uit een ouderling-coördinator, (wijk)ouderlingen, diakenen, pastoraal bezoekers, contactpersonen en andere vrijwilligers.

Met de leden van het kloppendhartteam worden de activiteiten in dit deel van de wijkgemeente georganiseerd. Activiteiten zijn bijvoorbeeld:

 • bezorgen van de (jeugd)wijkgids
 • uitnodigingen voor de (huis)catechese
 • organisatie en deelnemen aan groothuisbezoek

Voor het organiseren van de activiteiten en het verdelen van de taken komt het team een aantal maal per jaar bijeen.

Jeugdouderlingen
Zij richten zich vooral op het invullen en uitbouwen van bestaand en nieuw kerkelijk jeugdwerk.

 • Leiden of actief betrokken bij één van de jeugdactiviteiten (jeugdclubs, catechese, tienerkamp, jeugdpastoraat, jeugddiensten)
 • Contact houden met en stimuleren van vrijwilligers (bijv. jeugdclubleiders, catecheten)
 • Overleg met jeugdouderlingen en jongerenwerker uit eigen wijk
 • Meehelpen nieuw missionair jeugdwerk op te zetten
 • Betrokken bij de organisatie van jeugddiensten

Deze activiteiten hoef je niet alleen te doen. Het werk wordt ondersteund vanuit het Protestants Jeugd Overleg (PJO) in Woerden. Samen met de andere jeugdwerkers neem je hier aan deel.

Seniorenouderling
De seniorenouderling richt zich vooral op het welzijn van de senioren binnen onze wijkgemeente. Voor het bezoeken van senioren is er momenteel een groep van circa 25 contactpersonen, die elk 8 - 20 alleenstaande gemeenteleden of echtparen bezoeken. De seniorenouderling geeft leiding aan dit bezoekwerk. De seniorenouderling doet zelf ook bezoekwerk en organiseert samen met andere vrijwilligers de contactmiddagen voor senioren.

Ouderlingen met bestuurlijke taken
Enkele ouderlingen zijn specifiek belast met organisatorische en bestuurlijke taken. Zo is één van de ouderlingen voorzitter van de wijkkerkenraad. De wijkkerkenraad heeft ook een soort secretaris (scriba). Deze ouderling zorgt voor de verslagen van de wijkkerkenraad en is verantwoordelijk voor de afkondigingen, de correspondentie en het archief van de wijkgemeente. De scriba is het centrale informatiepunt van de wijkgemeente. De voorzitter, de scriba en de predikant vormen samen met nog enkele hiervoor gevraagde ambtsdragers (minimaal één ouderling en één diaken) het dagelijks bestuur (moderamen) van de wijkkerkenraad. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de wijkkerkenraad voor.
Ten slotte zijn er nog twee ouderlingen die zich richten op de bestuurlijke taak van kerkrentmeester. Deze ouderlingen maken deel uit van het college van kerkrentmeesters (kerkvoogdij), dat is belast met de financiën en de zorg voor de (kerk)gebouw(en) van de kerkelijke gemeente.

terug
 
 
 

Inloggen

Meditatie

BREEKBAAR PASEN
We leven toe naar Pasen, door de diepte van het lijden van Jezus heen. Deze weg door de diepte heen krijgt dit jaar een bijzondere lading door de coronacrisis. We hebben te maken met grote bezorgdheid, onzekerheid en angst om het coronavirus. We denken aan de zieken en aan de families die getroffen zijn door overlijden in hun kring. Hoe intens verdrietig en aangrijpend zijn deze situaties. Het is ons gebed dat zij in deze diepte de nabijheid van God mogen ervaren.
Maar de diepte gaat verder. We worden op onszelf en een kleine kring naasten teruggeworpen. Nog breder is de impact enorm: op werk, school, ons zorgstelstel, de dagelijkse boodschap. Op tal van manieren wordt er geschud aan de grondvesten van ons bestaan. We worden erbij stilgezet hoe kwetsbaar we zijn.

Afhankelijk
Jezus heeft zijn kwetsbaarheid intens doorleefd, tot in de dood. Zo wilde hij één zijn met de mensen en de wereld. Kwetsbaar als hij was heeft hij in Getsemané uitgesproken dat hij zijn leven legde in de handen van God. Dat was ook zijn laatste schreeuw aan het kruis. Hij gaf zich over in het

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.