PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VAN DE KERKENRAAD Noord + West VAN DE KERKENRAAD Noord + West

Op donderdag 10 oktober jl. werd in de Maranathakerk de eerste vergadering van de nieuwe Grote Kerkenraad Noord + West gehouden, onder leiding van de nieuwe voorzitter Hans Slooijer. Na een lezing en gebed opende Hans met een felicitatie aan de vorige week gepromoveerde ouderling dr. Mariëlle Zondervan. Dit werd onderstreept met een fraaie bos bloemen en een kaart van alle ambtsdragers. Mariëlle deed vervolgens een poging om aan de kerkenraad uit te leggen waar haar proefschrift over gaat. Of dit gelukt is weten we niet maar het leverde haar in elk geval een applaus op. Aansluitend werden de beide afgetreden voorzitters Anniek v.d. Ploeg en Jan Zwaneveld met een kort woordje en eveneens een bos bloemen bedankt voor hun inzet en met name ook hun werk aan de samenvoeging van de wijken. Vervolgens werd het woord gegeven aan Luciën Harthoorn, voorzitter van de beroepingscommissie. Hij informeerde de kerkenraad over de stand van zaken en de vordering van het beroepingswerk. Afgesproken werd om binnenkort – na een ochtenddienst – ook de gemeente bij te praten over de stand van zaken.
Voorts, omdat het de eerste vergadering in deze samenstelling was, werd stilgestaan  bij de werkwijze en samenwerking van de Kleine Kerkenraad (KKR) en de Grote Kerkenraad (GKR). De taakverdeling, de betrokkenheid bij de onderwerpen en de communicatie tussen de beide kerkenraden en met de gemeente werden besproken. In algemene zin: de GKR beslist over de beleidszaken, de KKR bereidt deze voor en voert ze uit. Ook de dagelijkse gang van zaken is de verantwoordelijkheid van de KKR.
Een punt van zorg en aandacht is nog de afvaardigingen naar de Algemene Kerkenraad en de Stuurgroep PGW. Enkele posities, ook met plaatsvervangers, zijn ingevuld, maar een aantal vraagt nog nader overleg en nadenken over de juiste personen.
De KKR heeft een Plan van aanpak opgesteld dat werd besproken en aangevuld in de GKR. Hierin zijn alle taken opgenomen die het komende seizoen aandacht behoeven. Van beleidsonderwerpen tot uitvoeringszaken en samenvoeging van praktische zaken van de beide oude wijken.

Volgend op het vastgestelde beleidsplan “Boven-Binnen-Buiten” wordt prioriteit gegeven aan de instelling van enkele werkgroepen. De wens is om vooral de werkgroepen voor de vorming van één of twee pastorale raden en voor een visie op de erediensten/liturgie/muziek nog dit jaar te laten starten. Voor deze werkgroepen worden ook nadrukkelijk gemeenteleden (die geen ambtsdrager zijn) gevraagd zich beschikbaar te stellen en uitgenodigd! Voor vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met  de scriba’s.

In de volgende vergaderingen zal de instelling van de hiervoor genoemde werkgroepen verder worden besproken en hopelijk kunnen deze dan starten.
De vergadering werd afgesloten met een gebed van Huub Oosterhuis.

Scriba’s Noord + West

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.