PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD

Op 22 januari is de algemene kerkenraad (AK) bijeen geweest. De heer Verweij verzorgt deze vergadering de opening en deelt een foto rond van een mozaïek dat hij aantrof tijdens een vakantie. Het handelt over het visioen van Paulus dat leidde tot zijn oversteek vanuit Azië waardoor het evangelie ook Europa bereikte. Aansluitend leest hij het bijbehorende gedeelte voor uit Handelingen 16 en gaat voor in gebed.
Na de bespreking van het verslag van de vorige vergadering en de ingekomen stukken staat de AK uitgebreid stil bij de notitie die opgemaakt is door de werkgroep AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De heer Verweij licht toe dat het er steeds om gaat welke werkwijze zowel recht doet aan de wet als aan een werkbare situatie voor de geloofsgemeenschap. De AK stemt in met twee procedurevoorstellen, namelijk het ontwikkelen van beleid inzake privacyverklaringen/datalekprotocollen en het voorzien in maatregelen voor technisch beheer. Een zestal adviezen die de werkgroep heeft opgesteld, worden door de AK overgenomen en dienen verder uitgewerkt te worden.
Verder wordt het “Plan voor herzien websites Hervormd Woerden” gepresenteerd. In breder verband is met de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente gekeken naar de praktische uitwerking. In deze vergadering gaat het om wat het voorliggende plan betekent o.a. qua keuzes, kosten en kennis. De AK gaat akkoord met het voorgestelde plan van aanpak en de instelling van een communicatiewerkgroep (met een breed aandachtsveld).
Op deze vergadering is de commissie Kerk & Israël te gast om het een en ander te vertellen over haar werk in Woerden. De voorzitter verwelkomt dhr. Stouthart die een toelichting geeft op het werk van deze commissie. Er zijn per jaar zo’n vier thema-avonden: twee met sprekers uit de Joodse traditie en twee deskundigen uit andere kring. Ook is de commissie sleutelbewaarder van de Joodse begraafplaats en is betrokken bij Yom Hashoah. Ze probeert ook de zogenoemde Israëlzondag bij de plaatselijke predikanten onder de aandacht te brengen.

Na een toelichting over de stand van zaken betreffende het proces van de vorming tot een Protestantse Gemeente Woerden vormt de bespreking van het concept kerkdienstenrooster 2020 een van de laatste agendapunten. Aan de wijken is in een eerder stadium gevraagd naar de mening over een andere verdeling van de kerkgebouwen zoals in het kerkdienstenrooster vermeld. Deze wijziging zou overigens alleen gelden voor de ochtenddiensten waar wijkgemeente Noord/West dan hoofdzakelijk in de Maranathakerk en wijkgemeente Centrum/Oost dan hoofdzakelijk in de Petruskerk bij elkaar komen. Om uiteindelijk een goede afweging te maken zal een kleine werkgroep, bestaande uit leden van de AK, wijkkerkenraden en het college van kerkrentmeesters een analyse maken van mogelijke praktische knelpunten en oplossingen voor beide kerkgebouwen.
Na mededelingen uit de diverse gremia’s en de rondvraag sluit dhr. Ruitenburg de vergadering met dankgebed.

Wouter Verboon, scriba

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.