PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VERGADERING VAN DE ALGEMENE KERKENRAAD (2) VERGADERING VAN DE ALGEMENE KERKENRAAD (2)
Op 19 maart is de Algemene Kerkenraad (AK) bijeen geweest voor een reguliere vergadering. De opening werd verzorgd door mevr. Van Riel; zij leest een toelichting op het gedeelte uit de Bergrede over het zout der aarde waarna zij voorgaat in gebed.
Na de bespreking van het verslag van de vergadering van januari, de actielijst en enkele ingekomen stukken, wordt de vergadering op de hoogte gebracht over de voortgang van de vorming Protestantse Gemeente Woerden. Een belangrijk punt dat naar voren komt is de zorg of de gemeente voldoende meegenomen wordt in het proces. Een eerste stap hierin is de gezamenlijke kerkenradendag van 30 maart waar alle kerkenraadsleden van de drie deelnemende kerkgenootschappen welkom zijn in de Maranathakerk. De classispredikant, ds, Trinette Verhoeven, zal hierbij ook aanwezig zijn en de afsluiting voor haar rekening nemen.
In de vergadering van januari heeft de AK een kleine werkgroep ingesteld om te kijken naar mogelijke praktische knelpunten en oplossingen (wat betreft de zondagse erediensten) voor de Petruskerk en Maranathakerk. Dhr. Verweij geeft een toelichting op het memo waarbij onderscheid is gemaakt naar knelpunten voor de korte en lange termijn. Met name op de korte termijn zijn punten voor de Petruskerk naar voren gekomen. Na de bespreking van de notitie zal de werkgroep samen met het college van kerkrentmeesters prioriteiten gaan aangeven en een begroting opstellen, waarna dit onderwerp terug zal komen op de AK vergadering.
Bij agendapunt “Mededelingen” stemt de AK in met de aanstelling van dhr. Polderman als nieuwe hoofdredacteur van Hervormd Woerden en meldt het college van kerkrentmeesters de vorderingen van het Bätzorgel in de Petruskerk.
Tot slot spreekt de voorzitter ds. Schouten toe omdat dit zijn laatste AK vergadering is vanwege het aangenomen beroep naar Echteld. Hij dankt hem hartelijk voor al zijn inspanningen en wenst hem voor de toekomst Gods zegen toe. Hierna sluit de heer Guiljam de vergadering met gebed.

Wouter Verboon, scriba
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


DE GEEST
Romeinen 8:16:Die Geest getuigt met onze Geest, dat wij kinderen Gods zijn
Gezang 675:Geest van hierboven, leer ons geloven

Met veel enthousiasme mogen we komend weekend Pinksteren vieren. De Heilige Geest is uitgestort op alle vlees. We mogen er wat van verwachten. De Heilige Geest is op deze wereld!
Maar is het niet zo dat we heel veel zelf moeten doen? Het leven is soms feestvieren, maar soms ook tobben. Waar halen we de energie en het doorzettingsvermogen vandaan? Ja, dat is ook waar. Gelukkig, zou professor Van Ruler zeggen, de Heilige Geest is er, maar ik ben er ook nog! Sterker nog, het één gaat niet zonder het ander. Paulus zegt: “De Geest getuigt met onze geest”, zo staat er in het boek Handelingen. Hoe sterk en merkbaar de Heilige Geest in deze wereld te ervaren is, is dus ook afhankelijk van hoeveel ruimte wij geven aan Gods Geest. Maar dan gebeurt er ook wat, ons leven verandert. We zullen ervaren wat het betekent wat de Geest ons laat getuigen: dat wij Gods kinderen zijn.
J.A. Berkheij
 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.